Tagasi blogisse

Mis on töötaja varalise vastutuse leping?

Millal vastutab töötaja tööandja vara kahjustumise või hävimise eest?

Kui üldjuhul vastutab töötaja tööandja vara kahjustumise või hävimise eest vaid juhul, kui ta on selles süüdi, siis varalise vastutuse lepinguga võtab töötaja vastutuse temale tööülesannete täitmiseks antud vara säilimise eest süüst sõltumata. See tähendab, et töötaja vastutab tema kasutusse antud vara puudujäägi, hävimise, rikkumise, riknemise, lõhkumise, kaotsimineku, purunemise vms eest lepingus sätestatud ulatuses ning et tööandja ei pea tõendama töötaja süüd vara kahjustumisel.

Millised on nõuded töötaja ja tööandja vahel sõlmitud varalise vastutuse kokkulepele?

Töölepinguseaduse § 75 lõike 2 alusel kehtib töötaja ja tööandja vahel sõlmitud varalise vastutuse kokkulepe vaid juhul, kui:

  • see on sõlmitud kirjalikult
  • see on ruumiliselt, ajaliselt ja esemeliselt mõistlikult ning töötajale äratuntavalt piiritletud
  • töötajale usaldatud varale on ligipääs ainult töötajal või kindlaksmääratud töötajate ringil
  • on kokku lepitud vastutuse rahalises ülempiiris
  • tööandja maksab töötajale vastutuse ülempiiri arvestades mõistlikku hüvitist

Vastutuse ülempiir tähistab summat, millest suuremat ei saa tööandja töötajalt vara hävimise või kahjustumise korral nõuda. Rahalise vastutuse ülempiiri sätestamine ei välista aga tööandja õigust nõuda täiendava kahju hüvitamist, kuid sel juhul peab tööandja tõendama töötaja süüd kahju tekkimisel.

Tööandjal on seadusest tulenev kohustus maksta töötajale hüvitist varalise vastutuse kokkuleppe sõlmimise eest. Hüvitise mõistlikkust tuleb hinnata igal konkreetsel juhtumil eraldi, kuid see peab olema vastavuses rahalise vastutuse ülempiiriga ning pooled saavad ise kokku leppida, kas hüvitist makstakse igakuiselt või ühekordselt lepingu sõlmimisel.

Kas tööandja saab nõuda töötajalt varalise vastutuse lepingu sõlmimist?

Töötaja varalise vastutuse lepingu sõlmimine ei ole kohustuslik ja tööandja ei saa nõuda töötajalt selle sõlmimist.

28.07.2016

Liitu uudiskirjaga

Liitumine õnnestus!

Nüüd oled õigustehnoloogia uudistega alati kursis!

Avokaado Newsletter

Stay updated on Legal Tech with our weekly newsletter
* Invalid e-mail

Liitumine õnnestus!

We sent confirmation information to your e-mail address