Tagasi blogisse

Mida peaksid teadma volitusest ja volikirjast?

Volitus on tehinguga antud esindusõigus

Volitus teeb võimalikuks tehingu tegemise esindaja kaudu. Kui esindajale on antud tehingu tegemiseks volitus ja esindaja teeb tehingu esindatava nimel, siis kehtib volituse alusel tehtud tehing esindatava suhtes täpselt selliselt nagu oleks esindatav ise selle tehingu teinud. Tehingu võib teha esindaja kaudu, kui seadusest või kokkuleppest ei tulene kohustust teha tehingut isiklikult.

Volikiri on esindusõigust tõendav dokument

Volikiri on kirjalikus vormis tehtud või notari poolt tõestatud dokument, mis tõendab esindaja volitusi.

Volikirja vormistamine

Kinnistu, sealhulgas korteriomandi, jagamise, võõrandamise, üleandmise või muul viisil käsutamiseks tuleb volikirja andmiseks pöörduda notari poole, sest vastavalt seadusele peavad need tehingud olema tehtud notariaalselt tõestatud vormis. Samuti tuleb notari juurde pöörduda, kui soovitakse anda volitust esindaja nimel näiteks pärimismenetluses osalemiseks, äriühingu asutamiseks, EVK-s registreerimata osaühingu osa võõrandamiseks, esindatava pangaarve kasutamiseks, esindatavale väljamaksmisele kuuluva pensioni vastuvõtmiseks ja mitmete muude tehingute tegemisel.

Volikirja sisu

Volituse ja seega ka volikirja sisu määrab volitaja. Volitust ja volikirja tõlgendatakse selliselt, nagu pidi volitaja tahteavaldust või käitumist mõistma isik, kellele volitus anti või kes avalikkusele suunatud tahteavaldusele, volitaja avaldusele või käitumisele tugineb. Volituse saaja võib olla ka piiratud teovõimega isik.

Sama sisuga volitust võib teha mitmele isikule ning sellisel juhul eeldatakse, et igaüks neist võib esindatavat iseseisvalt esindada. Volituse sisus võib siiski ette näha, et esindajad võivad esindatavat esindada vaid ühiselt. Kuid ka ühise esindamise korral võib igaüks neist eraldi võtta esindatava nimel vastu tahteavaldusi.

Volituse lõppemine

Volitaja võib igal ajal volituse tagasi võtta, isegi juhul, kui tegemist on tähtajalise volitusega. Volituse tagasivõtmine toimub tahteavalduse tegemisega esindajale või isikule, kellega tehingu tegemiseks oli volitus antud, või avalikkusele. Volitajal on võimalus volituse andmisel esindaja või kolmanda isiku huvides oleva tehingu tegemiseks määrata, et volitus on tagasivõtmatu. Esindataval on õigus tagasivõtmatuna antud volitus tagasi võtta vaid mõjuval põhjusel.

Volitus lõppeb, kui:

 • esindaja on teinud tehingu, milleks volitus oli antud
 • tehingu tegemine, milleks volitus oli antud, on muutunud võimatuks
 • volituse tähtaeg möödub
 • saabub äramuutev tingimus, millega on seotud volituse lõppemine
 • esindatav võtab volituse tagasi
 • esindaja loobub volitusest
 • see tuleneb volituse andmise aluseks olevast tehingust
 • volituse andmise aluseks olev leping lõpeb
 • esindatav sureb
 • esindatavaks või esindajaks olev juriidiline isik lõpeb
 • kuulutatakse välja esindatava pankrot
 • esineb muu seaduses sätestatud volituse lõppemise alus

Eeldatakse, et esindus lõppeb ka juhul, kui kuulutatakse välja esindaja pankrot, esindaja sureb või tema üle seatakse eestkoste.

Kui volituse kohta on antud volikiri, tuleb see pärast volituse lõppemist esindatavale tagastada. Kui volitus on antud tahteavaldusega kolmandale isikule või avalikkusele või kui esindatav on volituse andmisest kolmandale isikule või avalikkusele teada andnud, loetakse volitus kolmanda isiku või avalikkuse suhtes kehtivaks, kuni volitust ei ole samal viisil tagasi võetud või selle lõppemisest teatatud. See tähendab, et juhul, kui esindatav on volitusest teatanud kolmandale isikule ja seejärel volituse tagasi võtnud või volitus on lõppenud, kehtib see kolmanda isiku suhtes nii kaua, kuni esindatav sellest teda teavitab. Sama kehtib ka volituse piiramise korral. Kuid juhul, kui esindatav ei ole kolmandat isikut volituse lõppemisest või tagasivõtmisest teavitanud, aga kolmas isik on sellest siiski teadlik, loetakse volitus tema suhtes lõppenuks.

Kliki siia ja koosta volikiri Avokaados 5 minutiga!

06.07.2016

Liitu uudiskirjaga

Liitumine õnnestus!

Nüüd oled õigustehnoloogia uudistega alati kursis!

Avokaado Newsletter

Stay updated on Legal Tech with our weekly newsletter
* Invalid e-mail

Liitumine õnnestus!

We sent confirmation information to your e-mail address