Kasutus- ja privaatsustingimused

Uuendatud 23.05.2018

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad kasutus- ja privaatsustingimused (edaspidi nimetatud Kasutustingimused) reguleerivad internetiaadressil www.avokaado.com ning selle alamdomeenidel asuva platvormi (edaspidi nimetatud Platvorm) ja selle kaudu pakutavate teenuste kasutamise tingimusi.

1.2. Platvormi ja selle vahendusel pakutavaid teenuseid saab Kasutaja kasutada tingimusel, et Kasutaja nõustub Kasutustingimustega.

1.3. Nõustudes Kasutustingimustega moodustab see õiguslikult siduva Kasutajalepingu Kasutaja ning Avokaado vahel. Kasutaja ja Avokaado vahelisele suhte reguleerimisele kohaldatakse Kasutustingimusi, va juhul kui Kasutaja ning Avokaado vahel on sõlmitud erikokkulepe. Sel juhul kohaldatakse Kasutustingimusi olukorras, mida erikokkulepe ei reguleeri.

2. MÕISTED

2.1. Avokaado – veebilehe Avokaado.com operaator on Avokaado Baltics OÜ, aadress Vana-Posti 7, Tallinn, äriregistri kood 14015962, e-post info@avokaado.ee

2.2. Erikokkulepe – kokkulepe Avokaado ja Kliendi vahel, millega täpsustatakse, muudetakse või täiendatakse Kasutustingimusi

2.3. Kasutaja – füüsiline või juriidiline isik, kes on registreerunud Platvormi kasutajaks

2.4. Kasutajaleping – Avokaado ja Kasutaja vaheline leping Platvormi kasutamiseks, mis loetakse sõlmituks Kasutaja poolt Kasutustingimuste aktsepteerimisega

2.5. Kasutustingimused – Platvormi ning Veebilehe kasutamise tüüptingimused

2.6. Klient – Kasutaja või muu füüsiline või juriidiline isik, kes maksab Platvormi kasutamise või Platvormi kaudu pakutavate teenuste eest Avokaadole tasu

2.7. Leping – ühekordne litsents valitud lepingu koostamiseks ja piiramatu õigus valitud lepingut muuta ning alla laadida

2.8. Pakett – Platvormi teenuspakett, mille tingimused ning hind on täpsustatud Veebilehel

2.9. Platvorm – Veebilehel asuv platvorm

2.10. Sisu – Kasutaja poolt Platvormile lisatud mistahes vormis andmed, tekstid, failid jms.

2.11. Teenused – Platvormi kaudu pakutavad lisateenused

2.12. Veebileht – avokaado.com ning selle alamdomeenid ning nendel asuv sisu

3. PLATVORMI KASUTAMINE

3.1. Platvormil konto loomisega nõustub Kasutaja Kasutustingimustega. Konto loomisel ja Kasutustingimustega nõustumisel sõlmitakse Avokaado ja Kasutaja vahel Kasutajaleping.

3.2. Klient peab tagama, et tema poolt Platvormile lisatud Kasutajad on Kasutustingimustega põhjalikult tutvunud.

3.3. Kui Kasutaja ei nõustu Kasutustingimustega või nende muudatustega, ei ole tal õigust Platvormi kasutada ning ta peab Platvormi kasutamise viivitamatult lõpetama.

3.4. Avokaado võib igal ajal ühepoolselt Kasutustingimusi muuta, avaldades muudatused Veebilehel. Avokaado teavitab Kliente kasutustingimuste muudatustest Veebilehel ja e-maili teel vähemalt 14 päeva enne nende jõustumist. Juhul, kui Klient ei muudatustega ei nõustu, on tal õigus Kasutajaleping lõpetada enne muudatuste jõustumist. Kui Klient jätkab pärast muudatuste jõustumist Platvormi kasutamist, loetakse, et ta on Kasutustingimuste muudatustega nõustunud.

3.5. Kasutaja kinnitab Platvormil konto loomisega, et kõik tema esitatud andmed ja antud kinnitused on õiged; ta on täielikult teovõimeline vähemalt 18-aastane füüsiline isik või tal on kõik õigused ja volitused Kasutaja nimel teenuste tellimiseks. Eelnimetatud kinnituste õigsust eeldatakse ja Avokaado ei ole kohustatud neid kontrollima.

3.6. Kasutaja on kohustatud veenduma Platvormi sobilikkuses ning Kasutaja vajadustele vastamises.

3.7. Platvormi võib kasutada ainult sellisel eesmärgil ja ulatuses, mille jaoks Platvorm on loodud ning milleks sarnast tüüpi platvorme tavapäraselt kasutatakse. Kasutaja peab kasutama Platvormi kooskõlas Kasutustingimustega ning Platvormi kasutusjuhenditega.

3.8. Kasutaja kohustub Avokaadot viivitamatult teavitama oma konto kuritarvitamisest või konto kuritarvitamise kahtlusest, oma parooli kadumisest või kolmandate isikute valdusesse sattumisest. Eelnimetatud juhul teeb Avokaado kõik temast mõistlikult oodatava, et parool uuendada, kontole ligipääsu piirata või konto kustutada.

4. TEENUS

4.1. Avokaado pakub Platvormi kaudu virtuaalset kliendikonto kasutamise võimalust, kus Kasutaja saab koostada õigusalaseid dokumente/lepinguid, neid hallata, lisada oma kontole lisakasutajaid, jagada dokumentidele juurdepääsu kolmandatele isikutele, algatada ja osaleda dokumenti/lepingut puudutavates vestlustes ning tellida Platvormil pakutavaid teisi Teenuseid.

4.2. Kasutaja saab koostatud dokumente alla laadida PDF-formaadis või digitaalselt allkirjastatuna BDOC-konteineris.

4.3. Avokaado võib iga Teenuse kohta kehtestada eraldi lisatingimusi (näiteks hinnad, teenuse sisu ja ulatus jms), mis on avaldatud Veebilehel vastava Teenuse tellimise infolehel ja mis loetakse Kasutustingimuste lahutamatuks osaks.

4.4. Avokaado ei anna õigusalast nõu, vaid pakub Kasutajale otsustuspuudes struktureeritud andmeid ja tarkavara iseteeninduses kasutamiseks. Õigusalane sisu Veebilehel ei kujuta endast õigusalase nõu andmist. Avokaado ei kontrolli Kasutaja poolt sisestatud või muul viisil edastatud andmete õigsust või ammendavust, ei tee õigusalaseid analüüse või hinnanguid, ega anna õigusalaseid soovitusi Kasutaja situatsiooni faktiliste asjaolude alusel. Õigusalase nõu saamiseks tuleb Kasutajal pöörduda pädeva juristi või advokaadi poole.

4.5. Platvormi ja Teenuseid pakutakse Kasutajale “nii nagu on” põhimõttel, st Avokaado ei anna Kasutajale mingeid täiendavaid lubadusi ega võta kohustusi Platvormi muutmiseks või edasiarendamiseks.

5. KASUTAJA SISU

5.1. Kasutajal on võimalik Platvormil säilitada ja hallata oma Sisu. Kasutaja tagab, et kogu Platvormile lisatav Sisu on kooskõlas Kasutustingimuste ja õigusaktidega ning et tal on vajadusel olemas vajalikud load ja nõusolekud Sisu Platvormile lisamiseks. Kasutajal on keelatud lisada Platvormile Sisu, mis sisaldab viiruseid vms, mis kahjustavad või häirivad Platvormi toimimist.

5.2. Kasutaja on teadlik ja nõustub, et Sisu hoitakse Avokaado või tema teenusepakkuja serveris ning Kasutaja annab Avokaadole kõik selleks vajalikud õigused.

5.3. Avokaado kasutab kõiki mõistlikult vajalikke turvameetmeid, mis kaitsevad Sisu kõrvaliste isikute ja pahavara eest ning tagavad Sisu säilimise ja konfidentsiaalsuse. Nii Avokaadol kui teistel Kasutajatel on ligipääs vaid sellisele Kasutaja Sisule, millele Kasutaja on neile ligipääsu andnud.

5.4. Avokaado tagab Sisu konfidentsiaalsuse vähemalt mõistliku hoolsusega, ei kasuta Sisu mistahes eesmärgil, mis väljuks käesolevate Kasutustingimuste raamest ning ei avalda Sisu ühelegi kolmandale isikule (v.a. kolmandatest isikutest teenusepakkujad) ja piirab oma töötajate, töövõtjate, nõustajate ja agentide juurdepääsu Sisule. Avokaado võib avaldada Sisu kui see on nõutud seaduse või muu õigusliku alusega, teavitades sellest Kasutajat.

6. TUGITEENUS JA HOOLDUS

6.1. Klienditoega suhtlemiseks saab Kasutaja pöörduda Platvormi paremal alumises nurgas asuva vestluse ikooni kaudu Avokaado klienditoe poole või võtta ühendust e-maili teel.

6.2. Avokaado püüab kõikidele Klienditoele saabunud päringutele vastata mõistliku aja jooksul, kuid ei taga, et päringutele vastatakse kindla aja jooksul või, et päringutele antakse küsijat rahuldavad vastused.

6.3. Avokaado pakub Platvormi kasutamise hõlbustamiseks erinevaid abimaterjale, mis on Veebilehel saadaval. Juhul, kui esineb probleeme, küsimusi või ettepanekuid, siis Kasutajad saavad Avokaadoga võtta ühendust võtta Veebilehel märgitud kontaktidel.

6.4. Avokaado jätab endale õiguse Platvormi optimeerimiseks ning edasiarendamiseks. Juhul, kui Platvormis tehakse olulisi muudatusi, saadab Avokaado Kasutajatele aegsasti vastava teavituse.

6.5. Kui Platvormi kasutamine on mis tahes häire või vea tõttu takistatud, teeb Avokaado kõik mõistlikult võimaliku häire või vea kõrvaldamiseks esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 48 tunni jooksul häirest või veast teadasaamisest.

6.6. Avokaadol on õigus ajutiselt piirata Veebilehele ja Teenustele ligipääsu, kui see on vajalik hoolduse, arenduse või uuenduste läbiviimiseks.

7. TASUD

7.1. Lepingute, Pakettide ja Teenuste hinnad on Platvormil esitatud eurodes. Kõik tasud on ilma maksudeta (sealhulgas käibemaks), mille Avokaado lisab, kui see on kohustuslik.

7.2. Lepingute, Pakettide ja Teenuste eest saab tasuda krediitkaardi või krediitkaardi omadustega pangakaardiga.

7.3. Tasulisi Lepinguid ja Teenuseid on võimalik tellida ühekordse ettemaksu eest.

7.4. Pakette on võimalik tellida kas igakuise või iga-aastase ettemaksupõhise tellimusmaksu eest, mis tagab juurdepääsu Paketile ettemaksuga kaetud tellimusperioodiks.

7.5. Paketi tellimus uueneb tellimusperioodi lõpus automaatselt, va kui Klient tühistab tellimuse iseteeninduskeskkonnas enne kehtiva tellimusperioodi lõppu.

7.6. Klient on teadlik, et Avokaado võib kasutada maksete töötlemiseks kolmandat osapoolt ning nõustub oma makseandmete avaldamisega sellistele kolmandatele osapooltele.

7.7. Avokaado ei pea Kliendile tagastama ettemakstud tasusid.

7.8. Kui Klient rikub oma maksekohustust vähemalt 14 päeva, on Avokaadol õigus piirata juurdepääsu Platvormile ning keelduda Teenuste osutamisest.

7.9. Avokaado võib muuta Lepingute, Teenuste ja Pakettide hindasid. Pakettide hinnad muutuvad järgmise tellimusperioodi alguses pärast hinna muutmise kuupäeva. Pakettide hindade muutumisest teavitab Avokaado Kliente, kes on Paketi tellijad, mõistliku aja ette.

8. INTELLEKTUAALNE OMAND

8.1. Kõik Platvormi, Veebilehe ning kõigi nende osadega seotud intellektuaalse omandi õigused (muuhulgas autoriõigused, registreeritud ja registreerimata kaubamärgid ning disainilahendused, domeeninimed, patendid, andmekogu õigused ning ärisaladus) ning samuti nende kasutamisega tekkinud firmaväärtus kuuluvad Avokaadole või koostööpartneritele. Avokaado ei anna Kasutajale ühtegi otsest või kaudset õigust mistahes intellektuaalse omandi õigusele.
8.2. Kasutajal on õigus kasutada Platvormi kooskõlas Kasutustingimustega eesmärgil, milleks platvorm on mõeldud. Kasutajal ei ole ega teki mistahes intellektuaalse omandi õigusi Platvormile ega Veebilehele.
8.3. Kasutaja võib Veebilehel avaldatud autoriõigusega kaitstud teoseid ilma Avokaado nõusolekuta avalikult kasutada viidates Avokaadole kui allikale. Avokaado eelneva kirjaliku nõusolekuta ei või avalikult kättesaadavaks teha Avokaado poolt pakutavate õigusdokumentide sisu.
8.4. Kasutajal ei ole lubatud Platvormi, Veebilehte või selle osasid muuta, kopeerida, töödelda, teha väljavõtteid, edastada, lisada muudele andmekogudele või avalikustada, samuti kasutada Platvormi või Veebilehe intellektuaalse omandi õiguseid mistahes muul viisil ilma Avokaado eelneva kirjaliku nõusolekuta. Platvormi, Veebilehte ning nende osasid ei ole lubatud müüa, rentida, litsentseerida, Kasutaja või kolmanda isiku süsteemidega liidestada või kasutada mistahes programmides, mis võivad Platvormi või Veebilehe tööd segada või üle koormata või moonutada nende sisu, ilma Avokaado eelneva kirjaliku nõusolekuta.
8.5. Veebileht võib sisaldada viiteid või linke kolmandate isikute veebilehtedele. Avokaadol ei ole selliste kolmandate isikute veebilehtede üle mingit kontrolli, samuti ei kontrolli ega jälgi Avokaado lingitud veebilehtede sisu. Avokaado ei vastuta kolmandate isikute veebilehtede korrektsuse, usaldusväärsuse või andmeturbe eest.

9. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

9.1. Avokaado töötleb Kasutaja järgnevaid Kasutaja isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress ning andmed, mis on vajalikud Lepingu genereerimiseks ning Teenuse osutamiseks (edaspidi nimetatud Isikuandmed).
9.2. Kasutajal on igal ajal õigus tutvuda oma Isikuandmetega ning andmeid parandada Platvormi iseteeninduses või nõuda nende kustutamist, va juhul, kui seadus sätestab teisiti. Kasutaja annab oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks Kasutustingimustes sätestatud mahus Teenuste kvaliteedi ning ligipääsu tagamise eesmärgil, samuti Teenuste laiendamiseks, parandamiseks, isikupärastamiseks ning muul viisil edasiarendamiseks.
9.3. Kasutaja Isikuandmete vastutav töötleja on Avokaado Baltics OÜ, aadress Liivalaia 45, Tallinn, äriregistri kood 14015962.
9.4. Avokaado töötleb Isikuandmeid Kasutaja Platvormil registreerimiseks, Kasutajaga ühenduse võtmiseks, tuvastamaks Kasutaja õigust Platvormi kasutada, Veebilehe ja Platvormi parandamiseks ning Kasutajale Platvormi kohta informatsiooni edastamiseks.
9.5. Avokaado kogub ja salvestab Isikuandmeid elektroonilisel kujul tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.
9.6. Avokaado ei edasta, müü ega avalikusta Kasutaja andmeid kolmandatele osapooltele ilma Kasutaja eelneva nõusolekuta, va Kasutustingimustes sätestatud juhtudel.
9.7. Avokaadol on õigus edastada Isikuandmeid Avokaado grupi ettevõtetele ja koostööpartneritele Euroopa Liidus ning Ameerika Ühendriikides.
9.8. Avokaado töötleb Kasutaja Isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõuetega.
9.9. Avokaado ei ole kohustatud Kasutajate Isikuandmeid säilitama.
9.10. Kasutajal on õigus nõusolek Isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta, nõuda Isikuandmete töötlemise lõpetamist ning kogutud Isikuandmete kustutamist ja kasutajakonto sulgemist. Kasutaja võib esitada vastavasisulise sooviavalduse klienditoele või e-posti aadressile info@avokaado.com. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.
9.11. Avokaado teavitab Kasutajat koheselt mistahes juhust, kus Avokaado saab teadlikuks Isikuandmete juhuslikust või volituseta avalikustamisest või kasutamisest, juhuslikust või volituseta kaotsiminekust või kahjustumisest või hävitamisest Avokaado praeguse või senise töötaja, töövõtja või agendi poolt või mistahes muu isiku või kolmanda osapoole poolt. Avokaado kohustub:
9.11.1. tegema Kasutajaga igakülgset koostööd mistahes Isikuandmete juhusliku või volituseta avalikustamise või kasutamise, juhusliku või volituseta kaotsimineku või kahjustumise või hävitamise korral Avokaado praeguse või senise töötaja, töövõtja või agendi poolt või mistahes muu isiku või kolmanda osapoole poolt, et piirata volituseta avalikustamist või kasutust ja samuti proovida mistahes Isikuandmeid tagastada ning samuti abistama Kasutaja soovil vastava teate edastamisel; ja lisaks
9.11.2. käesolevate Kasutustingimuste lõpetamisel või lõppemisel mistahes põhjusel või Kasutaja vastaval soovil lõpetab Avokaado koheselt Isikuandmete töötlemise ning tagastab Kasutajale koheselt kõik vastavad Isikuandmed või hävitab need, vastavalt Kasutaja poolt sel ajal antud juhistele. Käesolevates andmekaitse nõuetes sisalduvad kohustused jäävad kehtima ka hoolimata Kasutustingimuste lõppemisest või lõpetamisest.

10. PRIVAATSUSTINGIMUSED

10.1. Kasutajate poolt loodud õigusalased dokumendid ja nende Kasutaja poolt lisatud sisu on konfidentsiaalne. Avokaado infotehnoloogiline lahendus on üles ehitatud selliselt, et Avokaado töötajatel ei ole Kasutaja õigusdokumentidele ligipääsu. Avokaado töötajad saavad Kasutaja õigusalasele dokumendile ligipääsu ainult analoogselt teiste Kasutajatega ehk dokumendi koostaja poolt ligipääsuõiguse jagamise teel.
10.2. Avokaado mõistab ja kinnitab, et Kasutaja poolt Platvormi kasutamisel saadud Kasutaja andmetele, sisule ja/või Isikuandmetele ei ole tal omandiõigust ning mõistab ja kinnitab, et selliste Isikuandmete ning Sisu omandiõigus kuulub Kasutajale.

11. KÜPSISED

11.1. Küpsised on väikesed tekstifailid, mida saab Kasutaja seadmesse edastada Veebilehe kaudu. Küpsiseid ja muid sarnaseid tehnoloogiaid võidakse kasutada Kasutaja poolt Platvormi kasutuse ning Kasutaja seadme kohta info kogumiseks Veebilehe kaudu. Selline informatsioon võib sisaldada infot selle kohta, milliselt veebilehelt Kasutaja Veebilehele tuli, infot Kasutaja poolt kasutatava veebilehitseja kohta või infot selle kohta, milliseid Veebilehe osasid Kasutaja on külastanud ning vastavate külastuste aegasid.
11.2. Küpsised võimaldavad Platvormiga seotud teabe töötlemist. Saadud teave võimaldab analüüsida Platvormi toimimist analüüsida ning parendada ja seeläbi pakkuda Kasutajale paremat ning isikupärastatud kasutuskogemust. Kogutud teavet võib samuti kasutada ka sihtturunduseks, mis vastaks Kasutaja huvidele Platvormil ja väljaspool seda, kasutades näiteks ka ümbersuunamist.
11.3. Kasutaja võib keelata küpsiste kasutamise muutes oma veebilehitseja seadeid. Samas tuleb Kasutajal arvestada sellisel juhul sellega, et küpsiste blokeerimine või eemaldamine võib mõjuda negatiivselt Platvormi või selle osade või spetsiifiliste funktsioonide kasutamisele või takistada selle kasutamist.
11.2. Platvormi külastamisel ja Teenuste kasutamisel või interaktiivsel suhtlemisel võib Avokaado kasutada mitmesuguseid tehnoloogiaid, mis koguvad teavet Platvormi juurdepääsu ja kasutamise kohta. Selline teave võib sisaldada muuhulgas teavet Veebilehe ja Teenuste kasutamise kohta, tehtud päringute üksikasju, tehnilisi andmeid (IP-aadress, ühendusseadmed, operatsioonisüsteem) ja muud analoogset teavet.
11.3. Kasutaja on teadlik ning nõustub, et Avokaadol on õigus genereerida anonümiseeritud andmeid, st Kasutaja poolt loodud andmeid, mis on deidentifitseeritud selliselt, et neid ei ole võimalik siduda konkreetse Kasutajaga ning millelt on eemaldatud kõik identifitseerivad tunnused (sh seadme tunnused, IP-aadressid ja küpsiste ID). Avokaado kasutab anonümiseeritud andmeid Platvormi ja Teenuste edasiarendamiseks ja täiustamiseks.

12. AVOKAADO ÕIGUSKAITSEVAHENDID

12.1. Avokaado ei ole kohustatud kontrollima Kasutajate poolt Platvormile üleslaetud Sisu ega Kasutajate tegevust Platvormil. Avokaadol ei ole samuti kohustust jälgida Kasutajate tegevust, Sisu või andmeid, mida Kasutaja on Platvormile lisanud, selle kaudu jaganud, salvestanud selle vahemälusse või salvestanud süsteemi. Samal ajal on Avokaadol infoühiskonna teenuste seaduse alusel kohustus teavitada pädevaid järelevalveasutusi ebaseaduslikust tegevusest või pakutavast teabest ning võimaldama identifitseerida neid Kasutajaid, kellele Avokaado pakub andmete talletamise teenust.
12.2. Kui Kasutaja rikub Kasutajalepingut, Platvormi kasutamise head tava või seadust, on Avokaadol õigus:
12.1.1. eemaldada rikkumine või ebaseaduslik Sisu;
12.1.2. nõuda rikkumise lõpetamist ning nõuda, et Kasutaja tegevus või Sisu viidaks Kasutajalepingu, hea tava või seadusega kooskõlla;
12.1.3. piirata ajutiselt Kasutaja juurdepääsu Platvormile või selle osadele, sealhulgas sulgeda ajutiselt Kssutaja konto;
12.1.4. piirata Kasutaja õigusi Platvormil.
12.2. Kui Kasutaja poolne rikkumine kordub või on muul viisil oluline rikkumine, siis on Avokaadol õigus:
12.2.1. keelata Kasutajal alatiseks vastava Platvormi osa või Teenuste kasutamine, sealhulgas kustutada Kasutaja konto;
12.2.2. lõpetada Kasutajaleping ilma etteteatamiseta.
12.3. Avokaado võib taastada Platvormilt kaebuse tõttu eemaldatud Sisu või taastada neile juurdepääsu, kui Avokaadole esitatakse veenvad tõendid Sisu vastavuse osas KAsutajalepingule, heale tavale ning seadusele.

13. KASUTAJALEPINGU LÕPETAMINE

13.1. Kasutajal on õigus Kasutajaleping Avokaadoga igal ajal põhjusest olenemata üles öelda, teatades sellest Avokaadole e-posti teel või kustutades Platvormil konto.
13.2. Avokaadol on õigus Kasutajaga sõlmitud Kasutajaleping igal ajal põhjusest olenemata üles öelda, teatades sellest Kasutajale ette 30 päeva enne Kasutajalepingu lõppemist.
13.3. Avokaado ei ole kohustatud järgima eelmises punktis nimetatud ülesütlemistähtaega, kui:
13.3.1. Kasutaja on esitanud enda kohta valeandmeid;
13.3.2. Kasutaja ei ole kasutanud Platvormi järjest vähemalt ühe aasta;
13.3.3. selgub, et Kasutaja nimel Platvormi või Teenuseid kasutanud isikul puudub esindusõigus Kasutaja nimel tegutsemiseks;
13.3.4. Kasutaja muul moel rikub Kasutustingimusi.

14. VASTUTUSE PIIRANG

14.1. Platvormi ja Teenuseid pakutakse Kasutajale “nii nagu on” põhimõttel, st Avokaado ei anna Kasutajale mingeid täiendavaid lubadusi ega võta kohustusi Platvormi muutmiseks või edasiarendamiseks. Avokaado ei anna mingeid kinnitusi või lubadusi seoses Teenuste sobivusega, usaldusväärsusega, kättesaadavusega, õigeaegsusega, turbe või täpsusega. Avokaado ei vastuta Kasutaja poolt Platvormil koostatud lepingute kehtivuse, täitmise ja õiguspärasuse eest. Avokaado ei vastuta kahju ega muuda tagajärgede eest, mis on tekkinud alljärgnevatel põhjusel:
14.1.1. Platvorm või Veebileht ei toimi või toimib ebatäielikult mõnes veebibrauseris;
14.1.2. arusaamatused või vaidlused Kliendi ja tema poolt lisatud Kasutajate vahel;
14.1.3. Kasutaja on lisanud Platvormile Sisu, mis ei ole või mille töötlemine ei ole kooskõlas Kasutustingimuste, kehtiva tava või õigusaktidega;
14.1.4. õigusaktides ja nende tõlgendamises toimunud muudatused, nende mõjud Kasutajatele ning vastavate muudatuste kajastamine Platvormil, kui see ei ole Avokaadole seadusest tulenevalt või Avokaado suhtes jõustunud kohtulahenditest tulenevalt kohustuslik;
14.1.5. vääramatu jõud ja muud Avokaadost mitteolenevad vead või häired, mis takistavad Platvormi, Veebilehe või Teenuste kasutamist;
14.1.6. Kasutaja seadmes esinevad vead, kahjustused või Platvormi / Veebilehe kasutamiseks sobimatud seadistused;
14.1.7. hooldus- või arendustööde tõttu Platvormi, Veebilehe või Teenuste kasutamisel tekkinud viivitused, katkestused või tõrked;
14.1.8. andmete töötlemine kolmandate isikute poolt, kellele Avokaado on need edastanud Kasutaja nõusolekul;
14.1.9. kolmandate isikute süsteemides esinevad tõrked ja puudused, mis mõjutavad Platvormi, Veebilehe või Teenuste toimimist ja kättesaadavust;
14.1.10. Kasutaja koto parooli kadumine või volitamata isikute kätte sattumine või kolmandate isikute poolt kasutamine.
14.2. Seaduses sätestatud ulatuses ei vastuta kumbki pool saamata jäänud tulu, puhtmajandusliku kahju ega mittevaralise kahju eest, samuti muude kaudsete kahjude eest. Pooled on kokku leppinud, et mistahes vastutuse korral on poole koguvastutus piiratud summaga, mis Kasutaja on tasunud Platvormi ja Teenuste kasutamise eest 12-kuulise perioodi jooksul nõudele aluse andnud sündmuse eel.
14.3. Avokaado ei vastuta Kasutaja konto haldamise eest, sh Platvormi kaudu toimepandud õigusrikkumiste eest, sõltumata sellest, kas tegemist oli Kasutajakonto kasutamiseks volitatud isikuga.
14.4. Avokaado ei vastuta Kasutaja poolt jagatud dokumendi jagamise viibimise ega sellega Kasutajale tekitatud kahjude eest.
14.5. Kuigi Avokaado on võtnud kasutusele kõik mõistlikud meetmed, et tagada kiire ja usaldusväärne teenus, ei taga Avokaado, et Platvormi, Veebilehe ja Teenuste kasutamine on vaba vigadest või katkestustest ning Avokaado ei vastuta mistahes häirete, mistahes teelolevate materjalide kadumise või kahjustumise või teise arvutisüsteemi allalaetud materjali või teabe kadumise või kahjustumise eest.
14.6. Avokaado võib käesolevatest Kasutustingimustest tulenevaid mistahes õiguseid kolmandatele isikutele üle anda või anda Kasutustingimustest tulenevaid kohustusi edasi allhankijatele. Kasutaja ei või käesolevatest Kasutustingimustest tulenevaid mistahes õiguseid kolmandatele isikutele üle anda või anda Kasutustingimustest tulenevaid kohustusi edasi allhankijatele ilma Avokaado vastava nõusolekuta.

Avokaado Newsletter

Stay updated on Legal Tech with our weekly newsletter
* Invalid e-mail

Liitumine õnnestus!

We sent confirmation information to your e-mail address