Tagasi blogisse

Kas kasumi jagamise otsused on Sul juba tehtud?

Osaühingu majandusaasta aruanne tuleb koostada, heaks kiita ning äriregistrile esitada hiljemalt 6 kuu möödumisel majandusaasta lõppemisest. Arvestades, et enamike ettevõtete majandusaastaks on kalendriaasta, tuleb aruanne registrile esitada hiljemalt 30. juuniks.

Vajalikud otsused

Majandusaasta aruande äriregistrile esitamiseks tuleb see esmalt osanike või ainuosaniku otsusega heaks kiita. Ühtlasi tuleb otsustada, mida teha kasumiga, kui seda on majandusaasta jooksul kogunenud või kahjumiga, kui majandusaasta lõppes miinusega. Kui ettevõte teenis kasumit, siis on võimalik kasum osanikule/osanikele kas täielikult või osaliselt välja maksta või jätta eelmiste perioodide jaotamata kasumiks.

Avokaado dokumendivalikust leiad nii ainuosaniku otsuse kui ka osanike otsuse majandusaasta aruande heakskiitmiseks ja kasumi jaotamiseks.

Dividendi maksmine

Osanikele võib teha väljamakseid puhaskasumist või eelmiste majandusaastate jaotamata kasumist, millest on maha arvatud eelmiste aastate katmata kahjum, kinnitatud majandusaasta aruande alusel.

Osanikele ei tohi teha väljamakseid, kui ühingu viimase majandusaasta lõppemisel kinnitatud majandusaasta aruandest ilmnev ühingu netovara on väiksem või jääks väiksemaks osakapitali ja reservide kogusummast, mille väljamaksmine osanikele ei ole lubatud seadusest või põhikirjast tulenevalt (minimaalne seadusega nõutud netovara on pool registreeritud osakapitalist, kuid mitte vähem kui 2500 eurot).

Kui aga ühingu osakapitali on vähendatud lihtsustatud korras kahjumi katmiseks, siis ei tohi samal aastal ning järgneva 2 aasta jooksul teha dividendi väljamakseid.

Dividendi ebavõrdne maksmine

Üldreeglina makstakse osanikele dividend võrdeliselt tema osa nimiväärtusega. Põhikirjaga võib aga ette näha teistsuguse kasumi jaotamise võimaluse ning sellisel juhul võib dividende maksta ka ebavõrdselt.

Kui dividende makstakse ebavõrdselt, siis peab sellise otsusega kindlasti nõus olema osanik, kes saab vähem dividende kui teised, või ei saa üldse dividende.

Osakapital tuleb maksta sisse enne dividendi väljamaksmist

Viimased kuus aastat on olnud eraisikutest osaühingu asutajatel olemas võimalus asutada osaühing ilma osakapitali sisse maksmata, kuid sellega kaasneb ka dividendi maksmise piirang.

Seni, kuni osakapital pole osanike poolt täielikult tasutud, ei või osaühing teha osanikele ühtegi väljamakset. Väljamakse tegemise keeld ei hõlma küll osanikule makstavat töötasu ega muid tasusid (näiteks juhatuse liikme tasu), kuid kasumi jaotamist – s.t. dividendi maksmist – ei või enne otsustada ega läbi viia, kui osakapital on täies ulatuses sisse makstud.

Kui aga selline otsus tehakse ning kasum osanikule välja makstakse, siis seadus ütleb, et kui osanikule on tehtud väljamakse, mida tal ei olnud õigust saada, peab ta alusetult saadu tagastama. Sellise makse tagastamise nõue kehtib 5 aastat väljamakse tegemisest.

Tulumaks dividendimakselt

Kui osanikule makstakse dividend välja, siis tuleb tasuda ettevõtte tulumaks (v.a. kui dividendina makstavalt summalt on juba tasutud tulumaks). Dividendi summalt ei peeta tulumaksu kinni, nagu füüsilise isiku tulu maksustamisel, vaid tulumaksu tasub ühing dividendi summalt arvutatuna väljamakse tegemisel.

Kehtiv tulumaksumäär on 20%, kuid maksustatav summa jagatakse enne maksumääraga korrutamist arvuga 0,80. Näiteks, kui osanikule väljamakstav dividendi summa on 1000 eurot, siis tulumaks on: 1000:0,8*20%= 250 eurot ning seega ühingu poolt tasutava dividendi ja tulumaksu summa kokku on 1250 eurot.

23.05.2017

Liitu uudiskirjaga

Liitumine õnnestus!

Nüüd oled õigustehnoloogia uudistega alati kursis!

Avokaado Newsletter

Stay updated on Legal Tech with our weekly newsletter
* Invalid e-mail

Liitumine õnnestus!

We sent confirmation information to your e-mail address