Töövõtuleping FIE-ga

Töövõtuleping FIE-ga sõlmitakse, kui füüsilisest isikust ettevõtja (töövõtja) kohustub valmistama või muutma asja või saavutama teenuse osutamisega muu kokkulepitud tulemuse, tellija aga kohustub maksma selle eest tasu. Avokaado töövõtuleping FIE-ga sobib kasutamiseks, kui:

 • lepingu eesmärgiks on valmistada asi või saavutada konkreetne tulemus
 • tellija maksab lepingu täitmise eest tasu
 • töövõtja on füüsilisest isikust ettevõtja

Hind 34 € / aeg ~15 min
Kuidas dokumente luua?
 1. Vasta lihtsatele küsimustele
 2. Vaata dokument üle
 3. Allkirjasta, lae alla või jaga

Korduma kippuvad küsimused

Mille poolest erineb FIE-ga sõlmitud töövõtuleping tavalisest töövõtulepingust?

Füüsilisest isikust ettevõtja eripära on see, et tema puhul ei pea tellija tasust makse kinni pidama, kuivõrd FIE-l on kohustus enda maksud ise maksta. Tavalise töövõtulepingu puhul on tellijal kohustus makstavast tasust kinni pidada kohustuslikud maksud ja maksed (tulumaks, töötuskindlustusmakse, kohustusliku pensionikindlustuse makse jne) ning maksma tasu pealt täiendavalt sotsiaalmaksu.

Mis eristab töövõtulepingut tavalisest töölepingust?

Töövõtuleping ja tööleping on oma olemuselt pealtnäha sarnased, kuid erinevad lepingust tulenevate poolte õiguste ja kohustuste ning vastutuse osas.

Töövõtulepingu võivad pooled sõlmida suuliselt, kuigi vaidluste vältimiseks on mõistlik siiski sõlmida kirjalik leping. Töövõtulepinguga kohustub töövõtja valmistama või muutma asja või saavutama teenuse osutamisega kokkulepitud tulemuse, tellija aga kohustub maksma selle eest tasu.

Töölepingu kohaselt teeb töötaja tööandjale tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile ning tööandja maksab töötajale selle eest tasu.

Tööleping tuleb alati sõlmida kirjalikult. Töölepingut reguleeritakse töölepingu seadusega, mille alusel on töötajal arvukalt soodustusi ja garantiisid, mida töövõtulepinguga töövõtjale ette ei nähta (nt õigus saada puhkust ja puhkusetasu, töötasu alammäär).

Töölepingu alusel võib tööd teha töötaja isiklikult, samas kui töövõtulepingu puhul eeldatakse, et töövõtja töö tegemiseks kasutada kolmandaid isikuid. Lisaks saab töölepingu sõlmida vaid füüsilise isikuga, samas kui töövõtulepingu võib sõlmida nii füüsilise kui ka juriidilise isikuga.

Lisaks tuleb silmas pidada, et töölepingu seaduse § 1 lõike 2 kohaselt eeldatakse, et kui isik teeb teisele isikule tööd, mille tegemist võib vastavalt asjaoludele oodata üksnes tasu ees, eeldatakse, et tegemist on töölepinguga. See tähendab, et vaidluse korral on pooltel kohustus tõendada, et tegemist on töövõtulepinguga, kui soovitakse tugineda võlaõigusseadusest tulenevalt töövõtulepingu regulatsioonile.

Mis eristab töövõtulepingut käsunduslepingust?

Töövõtuleping sõlmitakse juhul, kui töövõtja peab tegema valmis mingi töö või saavutama oma teenusega konkreetse kokkulepitud tulemuse (nt kliendi poolt kirjeldatud kleidi õmblemine rätsepa juures). Peamine viis, kuidas eristada töövõtulepingut käsunduslepingust, seisnebki selles, et töövõtuleping on suunatud konkreetsele tulemusele, mille töövõtja on kohustatud saavutama. See tähendab, et kui konkreetset tulemust ei saavutata, on töövõtja vastutav.

Käsundusleping aga on suunatud mingi teenuse osutamisele, kui saavutatav tulemus ei sõltu otseselt käsundisaajast (nt advokaadiga sõlmitud leping kohtus esindamiseks või raamatupidamisteenus). Kuigi käsundusleping ei ole otseselt tulemusele suunatud, sest tulemuse saavutamine ei sõltu otseselt teenuse osutajast, on käsundisaajal kohustus teha soovitud tulemuse saavutamiseks mõistlikke pingutusi, st käsundisaaja on kohustatud tegema teenuse osutamiseks niisuguseid pingutusi, nagu temaga samal tegevus- või kutsealal tegutsev mõistlik isik samadel asjaoludel teeks. See tähendab, et käsundisaaja ei vastuta, kui konkreetset tulemust ei saavutata, kui ta on teinud enda poolt kõik mõistlikult eeldatava.

Töövõtulepingu puhul on töövõtja aga kohustatud saavutama kokkulepitud tulemuse ning selle mittesaavutamisel on tegemist lepingule mittevastava tööga ja töövõtja peab puudused kõrvaldama või tekkinud kahju hüvitama.

Kas töövõtja peab tööd teostama isiklikult?

Üldjuhul eeldatakse, et töövõtja ei pea täitma ülesannet isiklikult, kuid pooled võivad teisiti kokku leppida. Ka juhul, kui töövõtja ei täida tööülesannet isiklikult, on töövõtjal kohustus tagada töö vastavus lepingutingimustele.

Seega on nõue, et töövõtja peab tööd teostama isiklikult, põhjendatud eelkõige juhul, kui tellijal on kindel ja põhjendatud huvi, et just töövõtja töö teostaks.

Milles seisneb töö üleandmine ja vastuvõtmine?

Töövõtulepingu täitmiseks tuleb lepingu alusel tehtud töö tellijale üle anda. Töö üleandmiseks koostavad ja allkirjastavad pooled töö üleandmise-vastuvõtmise akti, kuhu on tellijal vajadusel võimalik märkida töös esinevad puudused.

Tellijal on kohustus töö selle valmimisel vastu võtta. Tellija ei pea tööd vastu võtma varem, kui lepingus määratud töö üleandmise kuupäeval. Selle eesmärk seisneb peamiselt selles, et töövõtja tasu muutub sissenõutavaks alates töö vastuvõtmisest tellija poolt ning seetõttu võib tellija jaoks olla liigselt koormav, kui töövõtu eest makstav tasu muutub sissenõutavaks planeeritust varem.

Töö loetakse vastuvõetuks ka juhul, kui tellija alusetult ei võta valmis tööd vastu talle selleks töövõtja poolt antud mõistliku tähtaja jooksul.

Siiski asjaolu, et tellija on töö vastu võtnud, ei tähenda, et tellija on tehtud tööga rahul. Tellija saab nõuda töövõtjalt puuduste kõrvaldamist või kahju hüvitamist, kui töövõtja mittevastavuse eest vastutab.

Mida tähendab töö lepingutingimustele mittevastavus?

Töö ja töö juurde käivad dokumendid peavad vastama lepingutingimustele. Töö ei vasta lepingutingimustele muu hulgas, kui: 

 • tööl ei ole kokkulepitud omadusi
 • kokkuleppe puudumisel töö omaduste kohta ei sobi töö teatud otstarbeks, milleks tellija seda vajab ja mida töövõtja lepingu sõlmimise ajal teadis või pidi teadma, kui tellija võis mõistlikult tugineda töövõtja erialastele oskustele või teadmistele, muul juhul aga otstarbeks, milleks seda liiki tööd tavaliselt kasutatakse
 • töö kasutamist takistavad õigusakti sätted, mida töövõtja lepingu sõlmimisel teadis või pidi teadma
 • kolmandal isikul on töö suhtes nõue või muu õigus, mida ta võib esitada
 • tarbijatöövõtulepingu puhul ei ole töö tavaliselt seda liiki tööle omase kvaliteediga, mida tellija võis mõistlikult eeldada, lähtudes töö olemusest ja arvestades töövõtja poolt töö teatud omaduste suhtes avalikult tehtud avaldusi, eelkõige töö reklaamimisel või etikettidel, välja arvatud juhul, kui töövõtja tõendab, et avaldust oli lepingu sõlmimise ajaks muudetud või avaldus ei mõjutanud lepingu sõlmimist.

Mis on leppetrahv?

Leppetrahv on lepingus ettenähtud lepingut rikkunud lepingupoole kohustus maksta kahjustatud lepingupoolele kokku lepitud rahasumma. Leppetrahvi eesmärk on mõjutada poolt oma lepingulisi kohustusi täitma ja lepingu rikkumisest hoiduma. Samuti lihtsustab leppetrahv tekkinud kahju eest hüvitise saamist, kuivõrd leppetrahvi nõude esitamisel ei pea tõendama kahju tekkimist või selle suurust.

Kui tasumisele kuuluv leppetrahv on ebamõistlikult suur, võib kohus seda leppetrahvi maksmiseks kohustatud lepingupoole nõudmisel vähendada mõistliku suuruseni, arvestades eelkõige kohustuse täitmise ulatust tema poolt, teise lepingupoole õigustatud huvi ja lepingupoolte majanduslikku seisundit. Leppetrahvi maksmiseks kohustatud lepingupool ei või leppetrahvi vähendamist nõuda pärast seda, kui ta on leppetrahvi tasunud. Kahjustatud pool kaotab õiguse leppetrahvi nõuda, kui ta mõistliku aja jooksul pärast kohustuse rikkumise avastamist teisele lepingupoolele ei teata, et ta leppetrahvi nõuab.

Mis saab juhul, kui leppetrahv ei kata kogu tekkinud kahju?

Leppetrahvi kokkuleppimisel kohustuse rikkumise puhuks võib kahjustatud lepingupool lisaks leppetrahvile nõuda ka kohustuse täitmist. Kohustuse täitmist ei või lisaks leppetrahvile nõuda, kui leppetrahv lepiti kokku mitte kohustuse täitmisele sundimiseks, vaid kohustuse täitmise asendamiseks. Kui kahjustatud lepingupool võib nõuda lepingu rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist, tuleb kahju hüvitada osas, mida leppetrahv ei katnud.

Kas pooled võivad lepingu üles öelda?

Võlaõigusseaduse alusel võib tellija töövõtulepingu igal ajal üles öelda. Kui tellija on töövõtulepingu üles öelnud, on töövõtjal õigus nõuda kokkulepitud tasu, millest on maha arvatud see, mille ta lepingu ülesütlemise tõttu kokku hoidis või mille ta oma tööjõu teistsuguse kasutamisega omandas või oleks võinud mõistlikult omandada.

Lepingu kohaselt võib töövõtja lepingu üles öelda kahel juhul. Esiteks juhul, kui tellija on kohustatud tasuma töö eest etapiviisiliselt ning tellija on viivitanud eelmise etapi tasumisega üle kahe nädala. Teiseks juhul, kui töö lõpetamine on tellijast tulenevalt põhjusel võimatu.

Seotud dokumendid

Kõrge turvalisus

Avokaado teenus on loodud kõrgeid turvameetmeid arvestades. Võid olla kindel, et sinu andmed on turvaliselt kaitstud.

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio
Lihtne Kõigi jaoks

Lihtne kasutada

Sul ei ole vaja õigusalaseid eelteadmisi, et koostada keerulisi lepinguid

15 min Valmis
Lepinguni

Kiire tulemus

Professionaalsed lepingud 15 minutiga

100% Turvaline

Turvaline ja usaldusväärne

Lepinguid hoitakse turvaliselt ja andmeid krüpteeritult

Võimalused

Multifunktsionaalne töölaud

Kõik ühes lepingu koostamise ja haldamise tööriistad

Koostöö

Lisa ettevõtte kontole kasutajaid, jaga kaustu ja dokumente, kommenteeri ja räägi läbi

Digitaalne allkirjastamine

Digiallkirjastamine Avokaado keskkonnast lahkumata

Nutikas lepingu koostamine

Tee valikud ning koosta leping täpselt sinu vajadustele vastavalt

Kiirteavitused

Sea meeldetuletusi ja saa teavitusi enda konto ja lepingute kohta

Kiire ülevaatus

Küsi fikseeritud tasuga ülevaatust enda või Avokaado lepingule

Avokaado partnerid

 

Avokaado Newsletter

Stay updated on Legal Tech with our weekly newsletter
* Invalid e-mail

Liitumine õnnestus!

We sent confirmation information to your e-mail address