Tööandja töölepingu ülesütlemise avaldus

Tööandja võib töötajaga sõlmitud töölepingu üles öelda vaid erakorraliselt, see tähendab majanduslikust olukorrast või töötaja isikust tuleneva mõjuva põhjuse esinemisel. Tööandja peab töölepingu ülesütlemisel järgima etteteatamistähtaegu, va kui seda ei saa temalt mõistlikult eeldada. Avokaado tööandja töölepingu ülesütlemise avaldus sobib kasutamiseks, kui

 • tööandja soovib töölepingu lõpetada
 • töölepingu lõpetamiseks on mõjuv põhjus
 • tööandja on või ei ole esitanud töötajale hoiatuse

Hind 21 € / aeg ~5 min
Kuidas dokumente luua?
 1. Vasta lihtsatele küsimustele
 2. Vaata dokument üle
 3. Allkirjasta, lae alla või jaga

Korduma kippuvad küsimused

Millistel põhjustel võib tööandja töölepingu üles öelda?

Tööandja võib töötajaga sõlmitud töölepingu üles öelda vaid erakorraliselt, see tähendab seadusest tuleneva mõjuva põhjuse esinemisel, mis on seotud kas majandusliku olukorraga või töötaja isikuga või käitumisega. Töölepinguseaduse § 88 lg 1 sätestab näidisloetelu põhjustest, millal tööandja võib töölepingu üles öelda töötajast tuleneval põhjusel: 

 • töötaja ei ole pikka aega tulnud toime tööülesannete täitmisega terviseseisundi tõttu, mis ei võimalda töösuhet jätkata (töövõime vähenemine terviseseisundi tõttu). Töövõime vähenemist terviseseisundi tõttu eeldatakse, kui töötaja terviseseisund ei võimalda tööülesandeid täita nelja kuu jooksul
 • töötaja ei ole pikka aega tulnud toime tööülesannete täitmisega ebapiisava tööoskuse, töökohale sobimatuse või kohanematuse tõttu, mis ei võimalda töösuhet jätkata (töövõime vähenemine)
 • töötaja on hoiatusest hoolimata eiranud tööandja mõistlikke korraldusi või rikkunud töökohustusi
 • töötaja on tööandja hoiatusest hoolimata viibinud tööl joobeseisundis
 • töötaja on pannud toime varguse, pettuse või muu teo, millega põhjustas tööandja usalduse kaotuse enda vastu
 • töötaja on põhjustanud kolmanda isiku usaldamatuse tööandja vastu
 • töötaja on tekitanud süüliselt ja olulisel määral kahju tööandja varale või lõi kahju tekkimise ohu
 • töötaja on rikkunud saladuse hoidmise või konkurentsipiirangu kohustust

Samuti on tööandjal õigus tööleping üles öelda juhul, kui töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul. 

Tööandja peab töölepingu lõpetama mõistliku aja jooksul pärast ülesütlemise aluseks olevatest asjaoludest teadasaamist. Juhul kui töölepingut mõistliku aja jooksul ei lõpetata, võib lepingut rikkunud pool eeldada, et tööandja on rikkumisega nõustunud. Mõistliku aja pikkus sõltub konkreetse juhtumi asjaoludest.

Kas tööandja peab töötajat enne töölepingu ülesütlemist hoiatama?

Tööandja võib töölepingu üles öelda töötaja kohustuse rikkumise või tema töövõime vähenemise tõttu, kui ülesütlemisele eelneb tööandja hoiatus. Tulevaste vaidluste vältimiseks on soovitatav hoiatus töötajale teha kirjalikus vormis. 

Hoiatuse tegemine ei ole vajalik, kui töötaja ei saa kohustuse rikkumise erilise raskuse tõttu või muul põhjusel seda hea usu põhimõtte järgi tööandjalt oodata.

Kas tööandjal on kohustus pakkuda töötajale töölepingu lõpetamise asemel teist tööd?

Enne töölepingu ülesütlemist, eelkõige juhul, kui tööleping öeldakse üles töötaja terviseseisundi vähenemise või töötaja töökohale sobimatuse tõttu, peab tööandja pakkuma töötajale võimaluse korral teist tööd. Tööandjal on kohustus pakkuda töötajale teist tööd, sh korraldada täiendusõpet, kohandada töökohta ja muuta töötingimusi, kui muudatused ei põhjusta tööandjale ebaproportsionaalselt suuri kulusid ning kui teise töö pakkumist võib tööandjalt mõistlikult eeldada. 

Ka juhul kui tööleping lõpetatakse majanduslikel põhjustel, peab tööandja enne töölepingu ülesütlemist pakkuma võimaluse korral töötajale teist tööd, va juhul kui koondamise põhjuseks on tööandja tegevuse lõppemine või pankrot.

Millal on põhjendatud töölepingu lõpetamine majanduslikel põhjustel?

Tööandjal on õigus tööleping erakorraliselt lõpetada ehk töötaja koondada, kui töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul. Koondamisega on tegemist ka juhul, kui tööandja tegevus lõppeb või kui kuulutatakse välja tööandja pankrot või pankrotimenetlus tema suhtes lõpetatakse pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu.

Kui palju peab tööandja töölepingu üles ütlemisest ette teatama? 

Tööandja etteateatamistähtaeg sõltub sellest, kui kaua on töötaja töösuhe tööandja juures kestnud: 

 • alla ühe tööaasta – vähemalt 15 kalendripäeva
 • üks kuni viis tööaastat – vähemalt 30 kalendripäeva
 • viis kuni kümme tööaastat – vähemalt 60 kalendripäeva
 • kümme ja enam tööaastat – vähemalt 90 kalendripäeva

Kui tööleping öeldakse üles katseajal, peab tööandja sellest ette teatama 15 kalendripäeva. 

Tööandja ei pea etteteatamistähtaega järgima, kui kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades ei või mõistlikult nõuda lepingu jätkamist kokkulepitud tähtaja või etteteatamistähtaja lõppemiseni.

Kas tööandja võib töölepingu üles öelda katseajal?

Tööandjal on õigus tööleping üles öelda ka katseajal töötaja tööle asumise päevast arvates. Tööandja peab ka sel juhul töölepingu ülesütlemist põhjendama ning järgima, et ülesütlemine ei oleks vastuolus katseaja eesmärgiga. 

Töölepingu võib üles öelda ka katseaja viimasel päeval (töötaja peab ülesütlemisavalduse sel päeval ka kätte saama). Sellisel juhul ei lõpe tööleping katseaja lõppemisega, vaid pärast etteteatamistähtaja möödumist.

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio
Lihtne Kõigi jaoks

Lihtne kasutada

Sul ei ole vaja õigusalaseid eelteadmisi, et koostada keerulisi lepinguid

15 min Valmis
Lepinguni

Kiire tulemus

Professionaalsed lepingud 15 minutiga

100% Turvaline

Turvaline ja usaldusväärne

Lepinguid hoitakse turvaliselt ja andmeid krüpteeritult

Võimalused

Multifunktsionaalne töölaud

Kõik ühes lepingu koostamise ja haldamise tööriistad

Koostöö

Lisa ettevõtte kontole kasutajaid, jaga kaustu ja dokumente, kommenteeri ja räägi läbi

Digitaalne allkirjastamine

Digiallkirjastamine Avokaado keskkonnast lahkumata

Nutikas lepingu koostamine

Tee valikud ning koosta leping täpselt sinu vajadustele vastavalt

Kiirteavitused

Sea meeldetuletusi ja saa teavitusi enda konto ja lepingute kohta

Kiire ülevaatus

Küsi fikseeritud tasuga ülevaatust enda või Avokaado lepingule

Avokaado partnerid

 

Avokaado Newsletter

Stay updated on Legal Tech with our weekly newsletter
* Invalid e-mail

Liitumine õnnestus!

We sent confirmation information to your e-mail address