Tähtajaline tööleping

Tähtajalise töölepingu võib töölepinguseaduse alusel töötajaga sõlmida maksimaalselt viieks aastaks vaid töö ajutisest tähtajalisest iseloomust tulenevatel mõjuvatel põhjustel või ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks. Avokaado tähtajaline tööleping:

  • sobib kasutamiseks, kui leping kehtib maksimaalselt viis aastat
  • on ajutise iseloomuga töö jaoks või kui teise töötaja asendamiseks palgatakse ajutisel teine töötaja
  • võimaldab lisada ka töötaja isikuandmete töötlemise nõusoleku

Hind 34 € / aeg ~15 min
Kuidas dokumente luua?
  1. Vasta lihtsatele küsimustele
  2. Vaata dokument üle
  3. Allkirjasta, lae alla või jaga

Korduma kippuvad küsimused

Kas töölepingu võib alati sõlmida tähtajalisena?

Tähtajalise töölepingu võib sõlmida vaid töö ajutisest tähtajalisest iseloomust tulenevatel mõjuvatel põhjustel, eelkõige töömahu ajutisel suurenemisel või hooajatöö tegemiseks. Kui tööülesandeid täidetakse renditööna, võib tähtajalise töölepingu sõlmida ka juhul, kui seda õigustab töö ajutine iseloom kasutajaettevõtjas. Samuti võib töölepingu sõlmida tähtajalisena ajutiselt äraoleva töötaja asendamise ajaks.

Tähtajalise töölepingu võib sõlmida maksimaalselt viieks aastaks. 

Oluline on silmas pidada, et kui töötaja ja tööandja on sõlminud tähtajalise töölepingu samalaadse töö tegemiseks järjest rohkem kui kaks korda või pikendanud tähtajalist lepingut rohkem kui üks kord viie aasta jooksul, loetakse töösuhe algusest peale tähtajatuks.

Kui töötaja jätkab töö tegemist pärast lepingu tähtaja möödumist, loetakse leping tähtajatuks, välja arvatud, kui tööandja avaldas teistsugust tahet viie tööpäeva jooksul arvates ajast, millal ta sai teada või pidi teada saama, et töötaja jätkab töölepingu täitmist.

Miks tuleb töölepingus nimetada töötaja ametinimetus?

Konkreetse ametinimetuse määramine on eriti oluline juhul, kui sellega kaasneb õiguslik tagajärg (näiteks õigus soodustingimustel vanaduspensionile või väljateenitud aastate pensionile). Samuti selgitab see ametikoha üldiseid nõudeid ja ülesandeid.

Kui täpselt tuleb töölepingus kirjeldada töötaja tööülesandeid?

Tööülesannete kirjeldus peab olema piisavalt selge ja arusaadav, et töötaja saaks töölepingu sõlmimisel aru, mida temalt täpsemalt oodatakse. See tähendab, et piisavalt selge ja arusaadav ei ole lihtsalt ametinimetuse nimetamine, vaid töötaja ülesanded tuleb täpsemalt lahti kirjutada.
Töötaja konkreetsemad ülesanded võivad tuleneda ka ametijuhendist. Sellisel juhul peaks ametijuhend olema töölepingu lisa, millele töötaja koos töölepinguga alla kirjutab.

Kui täpselt ja miks tuleb määratleda töö tegemise koht?

Töölepinguseaduse § 20 alusel eeldatakse, et töö tegemise koht lepitakse kokku kohaliku omavalitsuse üksuse täpsusega. Samas ei ole keelatud töötajal ja tööandjal märkida töö tegemise koht kitsamalt (nt konkreetne aadress) või laiemalt (näiteks maakond või riik). Samuti on lubatud töö tegemise kohaks märkida mitu kohta, kogu Eesti territooriumi, välisriiki või riike.

Töö tegemise koha üle peaks tööandja hoolikalt järele mõtlema. Näiteks kui töölepingus on töö tegemise kohaks märgitud Eesti ja Soome, siis ei saa töötaja töötegemist Soomes lugeda välislähetuseks. Samuti tuleb tähelepanu pöörata sellele, et kui töötaja teebki tööd üle Eesti, siis on mõttekas märkida töö tegemise kohaks Eesti Vabariik tervikuna, kuid kui töötaja peaks tööd tegema siiski ühes konkreetses asukohas, siis on Eesti Vabariik kohana liiga lai määratlus (näiteks, kui töötaja puudub töölt ja tegi tööandja nõusolekuta tööd kodus, siis saab töötaja öelda, et ta tegi tööd töö tegemise kohas). Ka liiga kitsas piiritlemine võib tekitada probleeme näiteks juhul, kui ettevõte kolib ja töötaja ei ole nõus töölepingut muutma.

Mis eesmärk on katseajal ja millised erisused sellel ajal pooltele kehtivad?

Katseaja eesmärk on hinnata, kas töötaja tervis, teadmised, oskused, võimed ja isikuomadused vastavad tasemele, mida nõutakse töö tegemisel. Katseaeg võib olla maksimaalselt neli kuud pikk. Juhul kui tööleping sõlmitakse lühemaks ajaks kui kaheksa kuud, ei tohi katseaeg olla pikem kui pool lepingu kehtivusest.

Katseajal on töölepingu ülesütlemine lihtsustatud, st pooled ei pea järgima üldisi ülesütlemise reegleid (ülesütlemisest etteteatamise tähtaeg on lühem - 15 päeva). Samuti on katseajal töötasu tihtipeale madalam kui pärast katseaja lõppu. Kuid ka katseajal ei tohi töötasu olla madalam Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast.

Mida tähendab summeeritud tööaeg?

Tööaega võib arvestada kas igapäevaselt või summeeritult. Igapäevane arvestus tähendab seda, et töölepingus on kokkulepitud igapäevased kohustuslikut töötunnid.

Summeeritud tööaega kasutatakse juhul, kui tööaeg jaguneb töö iseloomust tulenemalt arvestusperioodi jooksul ebavõrdselt (näiteks klienditeenindaja, kes töötab ühel nädalal 5 tundi päevas ja teisel nädalal 9 tundi päevas). Sellisel juhul toimub töökorraldus tavaliselt tööajakava alusel.

Tööelpinguseadusest tulenevalt peab tööandja töötajale kirjalikult teatama, millal ja kuidas töötaja saab tööajakavaga tutvuda, mistõttu on kõige mõistlikum see töölepingus ära reguleerida. 

Summeeritud tööaja arvestusperiood ei tohi olla pikem kui neli kuud. Praktikas kasutatakse siiski enamasti ühe kuu pikkust arvestusperioodi.

Milles seisneb töötaja konkurentsipiirang?

Konkurentsipiirangu kokkulepe on töötaja ja tööandja vahel sõlmitav eraldi võlaõiguslik kokkulepe, mille rikkumise puhuks võib ette näha leppetrahvi maksmise kohustuse ja lisaks nõuda ka kahju hüvitamist.

Konkurentsipiirangu kokkuleppe rikkumisest tekkinud kahjunõude aegumisele kohaldub 3 aastane aegumistähtaeg.

Töölepingu kehtivuse ajal ei ole tööandjal kohustust maksta lisatasu konkurentsipiirangu kokkuleppe eest. 

  • Pärast töölepingu lõppemist kohaldatav konkurentsipiirangu kokkulepe kehtib üksnes juhul, kui see:on vajalik, et kaitsta tööandja erilist majanduslikku huvi, eelkõige kui töösuhe võimaldab töötajal tutvuda tööandja klientidega või tootmis- ja ärisaladusega ning nende teadmiste kasutamine võib tööandjat oluliselt kahjustada;
  • on ruumiliselt (kus riigis), ajaliselt (algus-ja lõpu kuupäev) töötajale arusaadavalt piiritletud - ei tohi olla sõlmitud pikkusega enam kui 1 aasta;
  • on sõlmitud kirjalikult;
  • selle eest makstakse mõistlikku igakuist hüvitist. Kuna konkurentsikeeld on töötaja tegevusala või töökoha vaba valiku piiramine, peab selle eest makstava eritasu suurus olema õiglane ja kompenseerima töökohavaliku piirangut. Tavapäraselt makstakse tasu olenevalt piirangu ulatusest ja iseloomust X% töötaja kuupalgast. 

Tööandja ei saa tugineda sõlmitud kokkuleppe tühisusele (eelpool toodud alustel), kui töötaja täidab kokkulepet.

Töölepingu regulatsiooniga seonduva täpsema informatsiooni leiad Sotsiaalministeeriumi poolt koostatud raamatust “Selgitused töölepingu seaduse juurde”.

Kõrge turvalisus

Avokaado teenus on loodud kõrgeid turvameetmeid arvestades. Võid olla kindel, et sinu andmed on turvaliselt kaitstud.

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio
Lihtne Kõigi jaoks

Lihtne kasutada

Sul ei ole vaja õigusalaseid eelteadmisi, et koostada keerulisi lepinguid

15 min Valmis
Lepinguni

Kiire tulemus

Professionaalsed lepingud 15 minutiga

100% Turvaline

Turvaline ja usaldusväärne

Lepinguid hoitakse turvaliselt ja andmeid krüpteeritult

Võimalused

Multifunktsionaalne töölaud

Kõik ühes lepingu koostamise ja haldamise tööriistad

Koostöö

Lisa ettevõtte kontole kasutajaid, jaga kaustu ja dokumente, kommenteeri ja räägi läbi

Digitaalne allkirjastamine

Digiallkirjastamine Avokaado keskkonnast lahkumata

Nutikas lepingu koostamine

Tee valikud ning koosta leping täpselt sinu vajadustele vastavalt

Kiirteavitused

Sea meeldetuletusi ja saa teavitusi enda konto ja lepingute kohta

Kiire ülevaatus

Küsi fikseeritud tasuga ülevaatust enda või Avokaado lepingule

Avokaado partnerid

 

Avokaado Newsletter

Stay updated on Legal Tech with our weekly newsletter
* Invalid e-mail

Liitumine õnnestus!

We sent confirmation information to your e-mail address