Osanike koosolekuta otsuse protokoll

Osanike koosolek on osaühingu kõrgeimaks juhtorganiks. Osanikud saavad aga ka ilma koosolekut korraldamata vastu võtta otsuseid osaühingu majandamiseks ja tegutsemiseks, samuti vajadusel ka otsuseid igapäevastes küsimustes, andes juhiseid juhatusele. Avokaado osanike koosolekuta otsuse protokoll sobib kasutamiseks kui

 • osanikud ei soovi otsuse vastuvõtmiseks koosolekut korraldada
 • juhatus tutvustab eelnevalt otsuse eelnõu osanikele
 • otsuse kohta koostatakse hääletusprotokoll

Hind 7 € / aeg ~5 min
Kuidas dokumente luua?
 1. Vasta lihtsatele küsimustele
 2. Vaata dokument üle
 3. Allkirjasta, lae alla või jaga

Korduma kippuvad küsimused

Kuidas saab otsust vastu võtta ilma koosolekut korraldamata?

Ilma koosolekut kokku kutsumata saab otsuseid vastu võtta kahel viisil: lihtsalt otsuse vormistamisega, kui 100% osanikest on sellega nõus või otsuse eelnõu varasema tutvustamisega ning seejärel juhatuse poolt määratud tähtaja jooksul hääle andmisega või andmata jätmisega koos hääletamise protokollimisega juhatuse poolt.

Käesolev koosolekuta otsuse protokolli vorm sobib kasutamiseks teisel juhul, s.t. kui otsuse eelnõud eelnevalt tutvustatakse, osanikud annavad sellele oma hääled või ei hääleta ning juhatus koostab vastavalt käeoleva hääletusprotokolli.

Juhatus peab saatma otsuse eelnõu kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kõigile osanikele, määrates tähtaja, mille jooksul osanik peab esitama selle kohta oma seisukoha kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kui osanik ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.

Kas ilma koosolekuta otsuse vastuvõtmisel saab osanik ka vastuväited esitada?

Jah, kui juhatus on saatnud osanikele otsuse eelnõu, siis saab osanik määratud tähtaja jooksul esitama selle kohta oma seisukoha. Osanik võib ka lihtsalt öelda, et on otsusega nõus. Samuti võib osanik jätta reageerimata, sel juhul loetakse, et ta on hääletanud otsuse vastu.

Osanike kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud seisukohad on juhatuse poolt koostatud hääletusprotokolli lahutamatuks lisaks.

Kas osanike otsus peab olema lihtkirjalik, notariaalselt või digitaalselt allkirjastatud?

Olukorras, kus osaühingu osanikud ei soovi koosolekut korraldada, otsuse eelnõu saadetakse osanikele tutvumiseks ning juhatus koostab hääletusprotokolli, peavad otsuse eelnõu, sellele antavad hääled ning hääletusprotokoll olema vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (näiteks e-posti teel).

Kui osanike otsus on aluseks juhatuse liikme valimisele, peab protokollile alla kirjutama juhatuse liige, kelle kohta on tehtud kanne äriregistrisse, või osaühingu osanik, kusjuures allkiri peab olema notariaalselt kinnitatud või peab hääletusprotokoll olema digitaalallkirjastatud.

Samas juhime tähelepanu, et ettevõtjaportaali kaudu otsuste äriregistrile edastamisel peavad otsused (s.h, hääletusprotokoll) olema digitaalselt allkirjastatud. Võib küll edastada ka skaneeritud koopiaid, kuid sel juhul tuleb lisaks saata äriregistrile ka paberkandjal originaaldokument.

Mida võivad osanikud oma otsusega otsustada?

Seadusega on osanike ainupädevusse antud järgnevate ostsute tegemine (s.t. teised osaühingu organid ei või nendel teemadel otsuseid teha):

 • põhikirja muutmine
 • osakapitali suurendamine ja vähendamine
 • nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine
 • kui ühingul ei ole nõukogu – juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine
 • majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine
 • osa jagamine, kui põhikirjast ei tulene teisiti
 • audiitori valimine
 • erikontrolli määramine
 • kui ühingul ei ole nõukogu – prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine
 • nõukogu liikmega või juhul, kui ühingul ei ole nõukogu, siis juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses osaühingu esindaja määramine
 • osaühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine.

Põhikirjaga võib määrata ka muid küsimusi, mille osas võivad otsuseid vastu võtta vaid osanikud. Samuti võivad osanikud võtta vastu otsuseid ka juhatuse ja nõukogu pädevusse kuuluvates küsimustes ning sellisel juhul vastutavad osanikud nagu juhatuse või nõukogu liikmed.

Kas osanike otsust saab vaidlustada?

Osanike otsus on tühine, kui see rikub osaühingu võlausaldajate kaitseks või muu avaliku huvi tõttu kehtestatud seaduse sätet või ei vasta headele kommetele, samuti kui rikuti oluliselt otsuse teinud osanike koosoleku kokkukutsumise või otsuse tegemise korda.

Kohus võib osaühingu vastu esitatud hagi alusel kehtetuks tunnistada seaduse või põhikirjaga vastuolus oleva osanike otsuse. Nõude aegumistähtaeg on kolm kuud, alates osanike otsuse vastuvõtmisest.

Osanike otsuse kehtetuks tunnistamist saab nõuda juhatus või nõukogu, samuti juhatuse või nõukogu iga liige, kui otsuse täitmisega pandaks toime kuritegu või väärtegu või sellega ilmselt kaasneks kahju hüvitamise kohustus. Otsuse kehtetuks tunnistamist võib nõuda ka osanik, kes ei osalenud otsuse tegemisel. Osanik, kes otsuse tegemisel osales, võib otsuse kehtetuks tunnistamist nõuda üksnes juhul, kui ta on lasknud protokollida oma vastuväite otsusele.

Seotud dokumendid

Kõrge turvalisus

Avokaado teenus on loodud kõrgeid turvameetmeid arvestades. Võid olla kindel, et sinu andmed on turvaliselt kaitstud.

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio
Lihtne Kõigi jaoks

Lihtne kasutada

Sul ei ole vaja õigusalaseid eelteadmisi, et koostada keerulisi lepinguid

15 min Valmis
Lepinguni

Kiire tulemus

Professionaalsed lepingud 15 minutiga

100% Turvaline

Turvaline ja usaldusväärne

Lepinguid hoitakse turvaliselt ja andmeid krüpteeritult

Võimalused

Multifunktsionaalne töölaud

Kõik ühes lepingu koostamise ja haldamise tööriistad

Koostöö

Lisa ettevõtte kontole kasutajaid, jaga kaustu ja dokumente, kommenteeri ja räägi läbi

Digitaalne allkirjastamine

Digiallkirjastamine Avokaado keskkonnast lahkumata

Nutikas lepingu koostamine

Tee valikud ning koosta leping täpselt sinu vajadustele vastavalt

Kiirteavitused

Sea meeldetuletusi ja saa teavitusi enda konto ja lepingute kohta

Kiire ülevaatus

Küsi fikseeritud tasuga ülevaatust enda või Avokaado lepingule

Avokaado partnerid

 

Avokaado Newsletter

Stay updated on Legal Tech with our weekly newsletter
* Invalid e-mail

Liitumine õnnestus!

We sent confirmation information to your e-mail address