Müügileping

Müügilepinguga kohustub müüja müüma ostjale olemasoleva, valmistatava või müüja poolt tulevikus omandatava asja, ostja aga kohustub müüjale tasuma asja ostuhinna ja võtma asja vastu. Avokaado müügileping sobib kasutamiseks, kui:

 • müüakse vallasasja või õigust
 • lepingut ei pea sõlmima notariaalses vormis
 • tehing tehakse kas oma majandus- või kutsetegevuses või väljaspool seda
 • tegemist on tavalise müügiga või tarbijalemüügiga

Hind 21 € / aeg ~15 min
Kuidas dokumente luua?
 1. Vasta lihtsatele küsimustele
 2. Vaata dokument üle
 3. Allkirjasta, lae alla või jaga

Korduma kippuvad küsimused

Mis vormis peab müügilepingu sõlmima?

Seadus ei näe vallasasja müügitehingule ette kohustuslikku vormi, kuid soovitatav on kindlasti sõlmida müügileping kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, et kõik tehingu asjaolud ning tingimused oleksid selgelt kirjas. See aitab ennetada ning lahendada võimalikke vaidlusi. Kui müügilepingu esemeks on aga kinnisasi, peab leping olema notariaalselt tõestatud.

Mida hõlmab endas asja üleandmise kohustus?

Kui asi tuleb ostjale üle anda määratud kohas, peab müüja asja määratud kohas ostja käsutusse andmiseks valmis panema ja ostjale valmispanekust teatama. Kui müüja on asja määratud kohas ostja käsutusse andmiseks valmis pannud ja sellest ostjale teatanud, loetakse asja ostjale üleandmise kohustus täidetuks. Juhul, kui asi tuleb ostjale üle anda määratud kohas ja asja omadused ei võimalda müüjal asja eraldamist enne selle vastuvõtmist ostja poolt, loetakse asi ostjale üleantuks, kui müüja on teinud kõik vajaliku, võimaldamaks ostjal asi vastu võtta.

Müüja peab ostjale asja vastuvõtmiseks ning valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks vajalikud dokumendid (asja juurde kuuluvad dokumendid) lepingus ettenähtud vormis üle andma asja üleandmise kohas asja üleandmise ajal. Kui müüjal on õigustatud huvi jätta asja kohta käiva dokumendi originaal endale, peab ta ostjale viimase nõudmisel andma dokumendi originaali asemel ärakirja või väljavõtte.

Kauba üleandmise hetke tuvastamine on keerulisem olukorras, kus kaup toimetatakse ostjani kas müüja enda (nt tema töötajate) või kolmanda isiku poolt. Kui kauba vedamisega tegeleb kolmas isik ning müüja üksnes korraldab asja vedamise, loetakse asi ostjale üleantuks hetkel, kui kaup on vedajale üle antud. Tarbijamüügilepingu puhul loetakse kaup ostjale üleantuks alles siis, kui vedaja kauba ostjale üle annab.

Kauba üleandmine omab tähtsust eelkõige olukorras, kus kaup vedamisel kahjustada saab. Sel juhul vastutab kauba juhusliku hävimise ja kahjustumise eest kauba omanik.

Millal ei vasta asi lepingutingimustele?

Ostjale üleantav asi peab vastama lepingutingimustele, eelkõige koguse, kvaliteedi, liigi, kirjelduse ja pakendi osas. Lepingutingimustele peavad vastama ka asja juurde kuuluvad dokumendid.

Asi ei vasta lepingutingimustele muuhulgas, kui:

 • asjal ei ole kokkulepitud omadusi
 • kokkuleppe puudumisel asja omaduste kohta ei sobi asi teatud eriliseks otstarbeks, milleks ostja seda vajab ja mida müüja lepingu sõlmimise ajal teadis või pidi teadma, kui ostja võis mõistlikult tugineda müüja erialastele oskustele või teadmistele, muul juhul aga otstarbeks, milleks seda liiki asju tavaliselt kasutatakse
 • asja kasutamist takistavad õigusakti sätted, mida müüja lepingu sõlmimisel teadis või pidi teadma
 • kolmandal isikul on asja suhtes nõue või muu õigus, mida ta võib esitada
 • vallasasi ei ole pakitud seda liiki asjadele tavaliselt omasel viisil, sellise viisi puudumisel aga asja säilimiseks ja kaitseks vajalikul viisil
 • tarbijalemüügi puhul ei ole asi seda liiki asjadele tavaliselt omase kvaliteediga, mida ostja võis mõistlikult eeldada, lähtudes asja olemusest ja arvestades asja müüja, tootja, varasema müüja või muu vahendaja poolt asja teatud omaduste suhtes avalikult tehtud avaldusi, eelkõige asja reklaamimisel või etikettidel.

Mis juhtub, kui asi ei vasta lepingutingimustele?

Asja juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb ostjale üle asja üleandmisega. Müüja vastutab asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui mittevastavus on olemas asja üleandmise ajal ja isegi siis, kui mittevastavus ilmneb hiljem. Müüja ei vastuta asja lepingutingimustele mittevastavuse eest siis, kui ostja lepingu sõlmimisel asja lepingutingimustele mittevastavust teadis või pidi teadma.

Ostja peab teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta asja lepingutingimustele mittevastavusest teada sai või pidi teada saama. Tarbijalemüügi puhul peab tarbija asja müügilepingule mittevastavusest teatama kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada.

Kui asi ei vasta lepingutingimustele, võib ostja nõuda müüjalt asja parandamist või asendamist, kui see on võimalik ja sellega ei põhjustata müüjale võrreldes teiste õiguskaitsevahendite kasutamisega ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi, arvestades muu hulgas asja väärtust, lepingutingimustele mittevastavuse olulisust ning ostja võimalust saada lepingutingimustele vastav asi oluliste ebamugavusteta mujalt. Müüja võib parandamise asemel asendada asja lepingutingimustele vastava asjaga.

Mis on tarbijalemüük ja selle erisused?

Tarbijalemüük on asja müük müügilepingu alusel, mille puhul tarbijale müüb vallasasja müüja, kes sõlmib lepingu oma majandus- või kutsetegevuses.

Tarbijalemüügi puhul vastutab müüja asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis on olemas asja ostjale üleandmisel, isegi kui juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko üleminek lepiti kokku varasemaks ajaks. Samuti vastutab tarbijalemüügi puhul müüja asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale. Eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.

Tarbijalemüügi puhul peab tarbija teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada. Kui ostja ei teata müüjale lepingutingimustele mittevastavusest õigeaegselt või ei kirjelda oma majandus- või kutsetegevuses sõlmitud lepingu puhul asja lepingutingimustele mittevastavust piisavalt täpselt, ei või ostja asja lepingutingimustele mittevastavusele tugineda.

Mis on müügigarantii?

Müügigarantii tähendab, et müüja kohustub kõrvaldama oma vahenditega garantiiaja jooksul tekkinud rikked, vead või puudused, mis ei ole põhjustatud ostja tegevusest / tegevusetusest ega kauba tavapärasest kulumisest.

Müügigarantii aga ei välista ega piira ostja õigust kasutada muid seadusest või lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

Pooled võivad lepingus kokku leppida, et müügigarantii kehtib vaid teatud puuduste kõrvaldamiseks (näiteks: sõiduauto kere roostekahjustused). Sellisel juhul kehtib müügigarantii vaid nimetatud puuduste esinemisel ning muudes olukordades saab ostja vajadusel kasutada teisi lepingust või seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

Seotud dokumendid

Kõrge turvalisus

Avokaado teenus on loodud kõrgeid turvameetmeid arvestades. Võid olla kindel, et sinu andmed on turvaliselt kaitstud.

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio
Lihtne Kõigi jaoks

Lihtne kasutada

Sul ei ole vaja õigusalaseid eelteadmisi, et koostada keerulisi lepinguid

15 min Valmis
Lepinguni

Kiire tulemus

Professionaalsed lepingud 15 minutiga

100% Turvaline

Turvaline ja usaldusväärne

Lepinguid hoitakse turvaliselt ja andmeid krüpteeritult

Võimalused

Multifunktsionaalne töölaud

Kõik ühes lepingu koostamise ja haldamise tööriistad

Koostöö

Lisa ettevõtte kontole kasutajaid, jaga kaustu ja dokumente, kommenteeri ja räägi läbi

Digitaalne allkirjastamine

Digiallkirjastamine Avokaado keskkonnast lahkumata

Nutikas lepingu koostamine

Tee valikud ning koosta leping täpselt sinu vajadustele vastavalt

Kiirteavitused

Sea meeldetuletusi ja saa teavitusi enda konto ja lepingute kohta

Kiire ülevaatus

Küsi fikseeritud tasuga ülevaatust enda või Avokaado lepingule

Avokaado partnerid

 

Avokaado Newsletter

Stay updated on Legal Tech with our weekly newsletter
* Invalid e-mail

Liitumine õnnestus!

We sent confirmation information to your e-mail address