Laenu allutamise leping

Laenu allutamise lepinguga lepivad laenuandjad kokku selliselt, et ühe laenuandja laen (allutatud laen) tagastatakse laenusaaja poolt pärast kõikide teise laenusandja (kelle kasuks on laen allutatud) nõuete rahuldamist. Avokaado laenu allutamise leping sobib kasutamiseks:

  • kui kaks võlausaldajat soovivad ühe laenu teisele allutamises kokku leppida
  • nii juriidiliste isikute kui eraisikute vahel
  • ka soovi korral leppetrahvi sätestamiseks

Hind 34 € / aeg ~10 min
Kuidas dokumente luua?
  1. Vasta lihtsatele küsimustele
  2. Vaata dokument üle
  3. Allkirjasta, lae alla või jaga

Korduma kippuvad küsimused

Kas laenu allutamise leping peab olema kirjalik?

Seadus ei näe laenu allutamise lepingule ette kohustuslikku vormi, kuid hoolimata sellest on siiski soovitav laenu allutamise leping kirjalikult sõlmida, et vältida võimalikke vaidlusi ja ebaselgusi laenude allutamisega seotud kokkulepete osas.

Kas laenu allutamisega saab muuta pankrotimenetluses nõuete rahuldamise järjekorda

Pooled saavad kokkuleppega kehtestada nõuetele pankrotiõigusega ettenähtud nõuete rahuldamise järkudest erineva korra, seda vähemalt niivõrd, kui võlausaldaja nõue asetatakse kokkuleppel seadusega sätestatust tahapoole. Vastupidise osas (s.t. kokkuleppega mingi nõude teistest ettepoole tõstmise osas) ei ole seadus ega kohtupraktika midagi öelnud, kuid pankrotimenetluse reeglistiku iseloomust tulenevalt ei saa see ilmselgelt olla lubatud.

Mis on leppetrahv?

Leppetrahv on lepingus ettenähtud lepingut rikkunud lepingupoole kohustus maksta kahjustatud lepingupoolele kokku lepitud rahasumma. Leppetrahvi eesmärk on mõjutada poolt oma lepingulisi kohustusi täitma ja lepingu rikkumisest hoiduma. Samuti lihtsustab leppetrahv tekkinud kahju eest hüvitise saamist, kuivõrd leppetrahvi nõdue esitamisel ei pea tõendama kahju tekkimist või selle suurust.

Kui tasumisele kuuluv leppetrahv on ebamõistlikult suur, võib kohus seda leppetrahvi maksmiseks kohustatud lepingupoole nõudmisel vähendada mõistliku suuruseni, arvestades eelkõige kohustuse täitmise ulatust tema poolt, teise lepingupoole õigustatud huvi ja lepingupoolte majanduslikku seisundit. Leppetrahvi maksmiseks kohustatud lepingupool ei või leppetrahvi vähendamist nõuda pärast seda, kui ta on leppetrahvi tasunud.

Kuidas valida lepingule kohaldatavat õigust?

Lepinguosalistel on õigus valida, millise riigi õigust nad lepingule kohaldavad. Samas, kui pooled on lepingule kohaldatavaks õiguseks valinud välisriigi õiguse olukorras, kus kõik lepingusse puutuvad asjaolud on õiguse valiku ajal seotud ühe riigiga, siis kohaldatakse lisaks poolte valitud välisriigi õigusele ikka ka selle lepinguga seotud riigi neid õigusnorme, millest ei või tehinguga kõrvale kalduda.

Kohaldatava õiguse valimisel tuleks kindlasti silmas pidada ka seda, et ka lepingust tulenevad vaidlused (sh kohtuvaidlused) lahendatakse valitud õiguse alusel. Seega kui valitakse välisriigi õigus, tuleks hinnata poolte valmisolekut välisriigi õiguse kohaldamiseks. Kui puudub igasugune seos mõne välisriigiga, on soovituslik kohaldada lepingule Eesti Vabariigi õigust.

Kuidas valida kohut vaidluste lahendamiseks?

Lepinguosalised võivad otsustada, millises vaidluste lahendamise intitutsioonis nende vaidlused lahendatakse.

Vaidlused võidakse lahendada kohtus või vahekohtus (arbitraažis). Kui pooled soovivad lahendada vaidlused Eesti kohtus, siis tuleb valida üks neljast maakohtust: Harju Maakohus, Viru Maakohus, Pärnu Maakohus või Tartu Maakohus. Maakohtu lahendit on võimalik edasi kaevata ringkonnakohtusse ning seejärel Riigikohtusse. Näiteks, kui poolte vahel puuduks kohtualluvuse kokkulepe, esitatakse hagi kostja elukoha järgsesse maakohtusse.

Kui pooled soovivad lahendada vaidlused vahekohtus, siis tuleb valida, millises vahekohtus vaidlused lahendatakse. Alaliste vahekohtutena tegutsevad nt Notarite Koja vahekohus ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohus. Vahekohtumenetlus on alternatiivne vaidluste lahendamise viis. Kuna pooltel on võimalus osaleda vaidlust lahendava vahekohtu moodustamises, esitada omapoolseid kandidaate, teha ettepanekuid mitmeliikmeline arbitraažikohus peaks vaidluse lahendama jne, saavad nad olla kindlad vahekohtunike teadmistes, kogemustes ja erapooletuses. Lisaks on osapooltel õigus valida menetluse keelt, kohaldatavat õigust ja menetlusreegleid. Vahekohus võib olla ühekordselt moodustatud või alaliselt toimiv. Vahekohtu otsused on lõplikud ja ei kuulu edasikaebamisele. Otsuse tühistamine on võimalik riikliku kohtu poolt üksnes seaduses sätestatud erandjuhtudel.

Kõrge turvalisus

Avokaado teenus on loodud kõrgeid turvameetmeid arvestades. Võid olla kindel, et sinu andmed on turvaliselt kaitstud.

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio
Lihtne Kõigi jaoks

Lihtne kasutada

Sul ei ole vaja õigusalaseid eelteadmisi, et koostada keerulisi lepinguid

15 min Valmis
Lepinguni

Kiire tulemus

Professionaalsed lepingud 15 minutiga

100% Turvaline

Turvaline ja usaldusväärne

Lepinguid hoitakse turvaliselt ja andmeid krüpteeritult

Võimalused

Multifunktsionaalne töölaud

Kõik ühes lepingu koostamise ja haldamise tööriistad

Koostöö

Lisa ettevõtte kontole kasutajaid, jaga kaustu ja dokumente, kommenteeri ja räägi läbi

Digitaalne allkirjastamine

Digiallkirjastamine Avokaado keskkonnast lahkumata

Nutikas lepingu koostamine

Tee valikud ning koosta leping täpselt sinu vajadustele vastavalt

Kiirteavitused

Sea meeldetuletusi ja saa teavitusi enda konto ja lepingute kohta

Kiire ülevaatus

Küsi fikseeritud tasuga ülevaatust enda või Avokaado lepingule

Avokaado partnerid

 

Avokaado Newsletter

Stay updated on Legal Tech with our weekly newsletter
* Invalid e-mail

Liitumine õnnestus!

We sent confirmation information to your e-mail address