Hagiavaldus tasumata üüri nõudes

Hagiavaldus tasumata üüri nõudes esitatakse juhul, kui üürileandjal on üürniku vastu sissenõutavaks muutunud üüri ja/või kõrvalkulude nõue, mida üürnik keeldub täitmast. Avokaado hagiavaldus tasumata üüri nõudes sobib kasutamiseks, kui

  • üürnik ei ole tasunud üüri või kürvalkulusid
  • üürinõue on muutunud sissenõutavaks
  • üürileandja tahab nõuda ka viivist

Hind 34 € / aeg ~15 min
Kuidas dokumente luua?
  1. Vasta lihtsatele küsimustele
  2. Vaata dokument üle
  3. Allkirjasta, lae alla või jaga

Korduma kippuvad küsimused

Kas esitada hagiavaldus või maksekäsu kiirmenetluse avaldus?

Kui võlg koos viivistega ei ületa 6400 eurot, siis on võimalik hagiavalduse asemel esitada avaldus, et asi lahendadaks maksekäsu kiirmenetluse kaudu. Maksekäsu kiirmenetlus on hagita menetluse liik, mis võimaldab hagimenetlusest kiiremini (kohtuistungita) ja väiksemate kuludega saada võlga välja mõistvat kohtulahendit. Avalduse esitamisel tasutakse riigilõivu kolm protsenti nõudelt, kuid mitte alla 45 euro. Maksekäsu kiirmenetluses ei analüüsita asja sisuliselt, lahendi tegemisel lähtub kohus vaid avaldaja poolt esitatud asjaoludest.

Maksekäsu kiirmenetluse avaldust saab esitada kohtule üksnes elektrooniliselt, keskkonnas https://www.e-toimik.ee/ ning avalduse menetlejaks on Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja.

Kui võla summa ületab 6400 eurot, siis tuleb esitada võla väljamõistmiseks hagiavaldus. Samuti, kui maksekäsu kiirmenetluses esitab võlgnik avaldusele vastuväite (isegi, kui see ei ole sisuline või põhjendatud), siis tuleb võla väljamõistmise jätkamiseks minna üle hagimenetlusele, tasuda vastav riigilõiv ning vajadusel esitada täiendavaid tõendeid või taotlusi, et maksekäsu kiirmenetluses esitatud avaldus oleks hagiavalduse nõuetele vastav.

Kuidas valida kohus, kuhu hagi esitatakse?

Hagi tuleb esitada kostja elukoha (kui kostja on eraisik) või asukoha (kui kostja on juriidiline isik) järgi. Varalise nõudega hagi võib eraisiku vastu esitada ka tema viibimiskoha järgi, kui isik on seal pikemat aega töö- või teenistussuhte või õpingute tõttu või muul sellesarnasel põhjusel. Kostja majandus- või kutsetegevusest tuleneva hagi võib esitada ka tema tegevuskoha järgi.

Tarbija võib Eestis asuva või siin tegevuskohta omava ettevõtjaga sõlmitud lepingust tuleneva hagi esitada ka oma elukoha järgi. Samuti võib töötaja esitada töölepingust tuleneva hagi enda elukoha või töötamise koha järgi.

Pooled võivad kohtualluvuses pärast vaidluse tekkimist ka igal ajal kokku leppida.

Maakohus tuleb valida kostja elu- või asukoha järgi, sellele maakohtule esitatavaid dokumente võib esitada ükskõik millisesse vastava maakohtu kohtumajja. Kui peaks selguma, et asi ei allu sellele kohtumajale, edastab kohus hagiavalduse ise viivitamata kohtule, kellele asi allub. Kui hageja esitab hagi kohtule, kellel ei ole tegelikult kohtualluvust, võib kohus siiski asja menetleda, kui kostja vastab hagile ega vaidlusta vastuses kohtualluvust, samuti juhul, kui kostja ei vasta hagile, kuid osaleb kohtuistungil kohtualluvust vaidlustamata.

Mis on viivis?

Viivist tuleb võlgnikul maksta juhul, kui ta on võlgnevuse tasumisega hilinenud, s.t. maksetähtaeg on saabunud, kuid võlgnik ei ole võlgnevust täielikult ära maksnud.

Pooled võivad viivisemäära suuruses omavahel kokku leppida. Kui vastav kokkulepe puudub, kohaldub seadusjärgne viivisemäär, milleks on Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav viimane intressimäär (intressimäära leiad: http://www.eestipank.ee/volasuhete-intressimaar), millele lisandub 8%. Näiteks kui viimane intressimäär on 0,05%, siis viivisemäär on 8,05%. 1.01.2018 alates on intressimäär 0%, seega viivisemäär on praegu 8% aastas

Viivist arvutatakse vaid põhivõlgnevuse eest, see tähendab, et viivist ei ole lubatud nõuda intressi, sealhulgas viivise, ega muu raha kasutamise tasu maksmisega viivitamise korral. Sellest võlgniku kahjuks kõrvalekalduv kokkulepe on tühine.

Millist tähendust menetlusliik omab?

Hageja peab esitatavas hagis märkima, kas ta soovib asja arutamist suulisel kohtuistungil või on nõus kirjaliku menetlusega. Poolte nõusolekul võib kohus lahendada asja kirjalikult ehk ilma kohtuistungit korraldamata. Sel juhul määrab kohus võimalikult kiiresti tähtaja, mille jooksul on võimalik esitada avaldusi ja dokumente, samuti otsuse avalikult teatavakstegemise aja ja teatab neist menetlusosalistele. Pooled võivad hiljem oma nõusoleku tagasi võtta vaid juhul, kui olukord on oluliselt muutunud.

Kohus võib ise määrata kirjaliku menetluse, kui hagihind ei ületa summat, mille põhinõue on kuni 3200 eurot ja koos kõrvalnõuetega 6400 eurot. Sellisel juhul on poolel õigus taotleda enda ärakuulamist kohtu poolt ning kohtul on kohustus pool ära kuulata.

Tähele tuleb panna, et kui hageja soovib asja arutamist kohtuistungil, kuid ei ilmu kohtuistungile kohale ja tal ei olnud puudumiseks mõjuvat põhjust, on kohtul muuhulgas õigus jätta hagi läbi vaatamata.

Oluline on silmas pidada ka seda, et juhul kui põhinõue on alla 2000 euro ja koos kõrvalnõuetega on nõude suurus alla 4000 euro, lahendab kohus asja lihtmenetluses. See tähendab, et kohus lahendab asja lihtsustatud korras (ei kehti seadusest tulenevad toimingute tegemise vorminõuded ega tähtajad, isikut võib esindada ka seaduses nimetamata isikud, lubatavad on ka need tõendamise viisid ja vahendid, mida seadus ei tunnusta ning kohus võib ise tõendeid koguda). Samas on piiratud ka kohtuotsuse edasikaebamine, kuivõrd lihtmenetluse lahendid võtab ringkonnakohus menetlusse vaid juhul, kui maakohus on otsuses selgesõnaliselt andnud loa edasikaebamiseks või kui kui maakohtu otsuse tegemisel on selgelt ebaõigesti kohaldatud materiaalõiguse normi või on selgelt rikutud menetlusõiguse normi või on selgelt ebaõigesti hinnatud tõendeid ja see võis oluliselt mõjutada lahendit.

Kui palju tuleb hagi esitamisel tasuda riigilõivu?

Riigilõiv on rahasumma, mida tasutakse riigile teatud toimingute tegemise eest. Hagi esitamisel tuleb tasuda riigilõivu sõltuvalt hagihinnast, s.o. sõltuvalt nõude suurusest. Riigilõivu määr tuleneb riigilõivuseadusese lisast 1 ning selle arvutamiseks on võimalik kasutada alljärgnevat veebilehte: http://www.kohus.ee/et/riigiloivud/riigiloiv-tsiviilasjades.

Riigilõiv tuleb tasuda enne hagi esitamist. Täpsemat infot leiad selle kohta siit: http://www.kohus.ee/et/riigiloivud/kontod-ja-viitenumbrid.

Kuidas arvutada hagihinda? 

Hagihind on hagis taotletu harilik väärtus. Kui hagis nõutakse raha maksmist, määratakse hagihind nõutava rahasummaga, millele lisanduvad kõrvalnõuete väärtused.

Hagihind koosneb alljärgnevatest osadest:

  • põhivõlgnevus (ilma intresside, viiviste ja leppetrahvita);
  • intress - kui esitad hagis intressi nõude, lisandub põhinõudele intressisumma;
  • viivis - viiviste nõudmisel tuleb välja arvutada hagi esitamise hetkeks sissenõutavaks muutunud viivis ning lisaks sellele välja arvutada summa, mis vastab ühe aasta eest arvestatud viivise summale. Mõlemad summad (sissenõutavaks muutunud viivis ja viivis ühe aasta eest) lisatakse põhinõudele; 
  • leppetrahv, kui hagis nõuad leppetrahvi maksmist.

Seega on võimalik hagihinna arvestus selline: üürivõlg 5000 eurot ning kõrvalkulude võlg on 2000 eurot, seega põhivõlg on 7000 eurot. Hagi esitamise hetkeks sissenõutavaks muutunud viivised on 150 eurot ning viivised ühe aasta eest on 400 eurot. Hagihind kokku on seega 7550 eurot.

Seotud dokumendid

Kõrge turvalisus

Avokaado teenus on loodud kõrgeid turvameetmeid arvestades. Võid olla kindel, et sinu andmed on turvaliselt kaitstud.

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio
Lihtne Kõigi jaoks

Lihtne kasutada

Sul ei ole vaja õigusalaseid eelteadmisi, et koostada keerulisi lepinguid

15 min Valmis
Lepinguni

Kiire tulemus

Professionaalsed lepingud 15 minutiga

100% Turvaline

Turvaline ja usaldusväärne

Lepinguid hoitakse turvaliselt ja andmeid krüpteeritult

Võimalused

Multifunktsionaalne töölaud

Kõik ühes lepingu koostamise ja haldamise tööriistad

Koostöö

Lisa ettevõtte kontole kasutajaid, jaga kaustu ja dokumente, kommenteeri ja räägi läbi

Digitaalne allkirjastamine

Digiallkirjastamine Avokaado keskkonnast lahkumata

Nutikas lepingu koostamine

Tee valikud ning koosta leping täpselt sinu vajadustele vastavalt

Kiirteavitused

Sea meeldetuletusi ja saa teavitusi enda konto ja lepingute kohta

Kiire ülevaatus

Küsi fikseeritud tasuga ülevaatust enda või Avokaado lepingule

Avokaado partnerid

 

Avokaado Newsletter

Stay updated on Legal Tech with our weekly newsletter
* Invalid e-mail

Liitumine õnnestus!

We sent confirmation information to your e-mail address