Hagiavaldus elatise nõudes

Hagiavaldus elatise nõudes esitatakse kohtule juhul, kui ülalpidamist maksma kohustatud isik ei maksa ülalpeetavale elatist. Kui hagiavalduse esitamise tulemusena kohus mõistab kohtuotsusega elatise välja, on võimalik otsust kohtutäituri juures täitmisele pöörata. Avokaado hagiavaldus elatise nõudes sobib kasutamiseks, kui

  • isikul on ülalpidamiskohustus
  • elatise saaja on alaealine laps
  • elatist nõutakse tagantjärgi ja / või edaspidi
  • elatist nõutakse miinimummääras või suuremas summas

Hind 34 € / aeg ~15 min
Kuidas dokumente luua?
  1. Vasta lihtsatele küsimustele
  2. Vaata dokument üle
  3. Allkirjasta, lae alla või jaga

Korduma kippuvad küsimused

Kuidas valida kohus, kuhu hagi esitatakse?

Kui üldjuhul tuleb hagi esitada kostja elukoha järgsesse kohtusse, siis ülalpidamisasjas esitatakse hagi lapse elukoha järgi.

See tähendab, et maakohus tuleb valida lapse elukoha järgi, sellele maakohtule esitatavaid dokumente võib esitada ükskõik millisesse vastava maakohtu kohtumajja.

Kui peaks selguma, et asi ei allu sellele kohtumajale, edastab kohus hagiavalduse ise viivitamata kohtumajale, kellele asi allub. Kui hageja esitab hagi kohtule, kellel ei ole tegelikult kohtualluvust, võib kohus siiski asja menetleda, kui kostja vastab hagile ega vaidlusta vastuses kohtualluvust, samuti juhul, kui kostja ei vasta hagile, kuid osaleb kohtuistungil kohtualluvust vaidlustamata.

Kas elatishagi esitamisel tuleb maksta riigilõivu?

Elatise nõudmise hagi on riigilõivu maksmise kohustusest vabastatud.

Kui palju tuleb lapsele elatist maksta?

Ülalpidamise ulatuse määramisel arvestatakse lapse kõiki eluvajadusi, sealhulgas tema võimete ja kalduvuste kohase hariduse ja kutsealase ettevalmistusega seotud kulutusi, alaealise ülalpeetava puhul ka tema kasvatamise kulutusi. Perekonnaseaduse § 101 lõike 1 alusel ei tohi igakuine elatis ühele lapsele olla väiksem kui pool Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäärast (2017. aastal on miinimumelatise suuruseks 235 eurot). Samas võib elatist mõjuval põhjusel vähendada, näiteks olukorras, kus vanemal on teine laps, kes elatise väljamõistmisel miinimummääras osutuks varaliselt vähem kindlustatuks kui elatist saav laps.

Juhul, kui nõutakse lapsele elatist miinimummäärast rohkem, tuleb tõendada lapse igakuiste kulutuste suurust ja seeläbi põhjendada, miks miinimummääras elatis lapse igakuiseid kulutusi ei kata. Silmas tuleb pidada seda, et ülalpidamiskohustus on mõlemal vanemal, seega tuleb miinimummäärast kõrgema elatise nõudmisel arvestada, et lapse kulutused ühes kuus peavad ületama kahekordse miinimummäära (2017. aastal peavad lapse kulutused olema seega suuremad kui 470 eurot ühes kuus).

Kas vanem vabaneb ülalpidamiskohustusest, kui tal ei ole piisavalt raha?

Vanem ei vabane oma alaealise lapse ülalpidamise kohustusest. Kui vanem ei ole tema muid kohustusi ja varalist seisundit arvestades võimeline nõutud ulatuses lapsele elatist maksma, on tal kohustus kasutada tema käsutuses olevaid vahendeid enda ja lapse ülalpidamiseks võrdselt.

Mõjuval põhjusel võib elatist vähendada alla alammäära. Mõjuvaks põhjuseks võib olla muu hulgas vanema töövõimetus või olukord, kus vanemal on teine laps, kes elatise väljamõistmisel alammääras osutuks varaliselt vähem kindlustatuks kui elatist saav laps.

Kui pika aja eest tagantjärgi saab elatist nõuda? 

Perekonnaseaduse § 108 sätestab, et õigustatud isik võib ülalpidamiskohustuse täitmist nõuda tagasiulatuvalt kuni ühe aasta eest enne elatishagi kohtule esitamist.

Hagi esitamise ajaks loetakse hagi kohtusse jõudmise aega, seega on võimalik kohtus elatist nõuda tagasiulatuvalt kuni üks aasta kuupäevast, millal hagi kohtusse jõudis.

Millal elatise nõue aegub?

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 164 lg 2 alusel peatuvad vanemate ja laste vaheliste nõuete aegumine kuni lapse täisealiseks saamiseni, st elatisnõue hakkab aeguma alles siis, kui laps saab täisealiseks. TsÜS § 154 lg 2 alusel on lapse ülalpidamise kohustuse täitmise nõude aegumistähtaeg kümme aastat iga üksiku kohutuse jaoks. See tähendab, et lapsel on õigus elatist nõuda veel kümne aasta jooksul pärast täisealiseks saamist.

Seotud dokumendid

Kõrge turvalisus

Avokaado teenus on loodud kõrgeid turvameetmeid arvestades. Võid olla kindel, et sinu andmed on turvaliselt kaitstud.

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio
Lihtne Kõigi jaoks

Lihtne kasutada

Sul ei ole vaja õigusalaseid eelteadmisi, et koostada keerulisi lepinguid

15 min Valmis
Lepinguni

Kiire tulemus

Professionaalsed lepingud 15 minutiga

100% Turvaline

Turvaline ja usaldusväärne

Lepinguid hoitakse turvaliselt ja andmeid krüpteeritult

Võimalused

Multifunktsionaalne töölaud

Kõik ühes lepingu koostamise ja haldamise tööriistad

Koostöö

Lisa ettevõtte kontole kasutajaid, jaga kaustu ja dokumente, kommenteeri ja räägi läbi

Digitaalne allkirjastamine

Digiallkirjastamine Avokaado keskkonnast lahkumata

Nutikas lepingu koostamine

Tee valikud ning koosta leping täpselt sinu vajadustele vastavalt

Kiirteavitused

Sea meeldetuletusi ja saa teavitusi enda konto ja lepingute kohta

Kiire ülevaatus

Küsi fikseeritud tasuga ülevaatust enda või Avokaado lepingule

Avokaado partnerid