Eestis ettevõtte asutamine veelgi lihtsam

2019. aasta algus tõi Eestis ettevõtte asutamist plaanivatele e-residentidele ja kohalikele ettevõtjatele mõned olulised lihtsustused asutamise protsessis. Ettevõtte asutamine Eestis on tänu digitaalsele ettevõtjaportaalile niigi kiire, kuid nüüdsest saab ettevõtjaportaalis asutamise käigus registreerida loodav ettevõte ka käibemaksukohustuslaseks ning…

Kasvavatel ettevõtetel uute meeskonna liikmetega lepingu sõlmimine võib olla üsna suur väljakutse - kas sõlmida tööleping või töövõtuleping, kas tähtajaline või tähtajatu, täis- või osalise ajaga või hoopis leping ettevõttega. Et asjas veidi selgust tuua, teeme siin blogis…

Asuta korteriühistu kohe, muidu tehakse seda sundkorras

1. jaanuaril 2018. aastal jõustub 2014. aastal vastu võetud korteriomandi- ja korteriühistuseadus, millega asendatakse hetkel kehtivad korteriomandiseadus ja korteriühistuseadus ning millega on edaspidi reguleeritud kõik korteriomandiga seotud õigussuhted. Kui käesoleva aasta lõpuni on võimalik kortermaju majandada ka ilma…

Kinnisasja broneerimislepingu ABC

Soovid müüa kinnisvara ja leidsid ostja, kes on ostust tõsiselt huvitatud, kuid finantseerimisküsimused vajavad veel korraldamist. Enne kui sõlmid broneerimislepingu, teeme kiire ülevaate, mis leping see ikkagi on ja milles seisnevad selle lepingu komistuskivid. A. Broneerimisleping ei ole…

Osaühingu asutamisel ja registreerimisel peab osaühingul olema põhikiri ning ettevõtte asutamiseks minimaalse regulatsiooniga põhikirja standardversiooni saab e-äriregistri ettevõtjaportaalis lihtsalt ja kiiresti koostada. Ettevõtjaportaalis koostatud standardpõhikirja saab ka asendada põhjalikuma ja läbimõeldud põhikirjaga kas juba ettevõtte asutamise ajal või…

Mis on konfidentsiaalsusleping ja kas on piisav, kui konfidentsiaalse info saladuses hoidmine on reguleeritud põhilepingus või tuleks teha selleks ikka eraldi leping? Kas ärisaladus ja konfidentsiaalne info on samad asjad? Need on küsimused, mida ettevõtjad tihti küsivad ja…

Viimased kuus aastat on eraisikutest osaühingu asutajatel olnud võimalus asutada osaühing ilma osakapitali sisse maksmata. Sellisel juhul märgitakse asutamislepingus või –otsuses et osanik(ud) ei pea osaühingu asutamisel osa eest tasuma ning asutamise järgselt on osaühingu registrikaardil märge, et…

Ettevõtlusega alustajal on lisaks heale ideele ning äriplaanile vaja tegeleda ka kohe mitmete dokumentide koostamisega. Mõned dokumendid on ettevõtte loomisel vältimatult vajalikud, teised aga soovitatavad ning käesolevaga teeme neist kokkuvõtliku ülevaate. Notar või ettevõtjaportaal Alustuseks peab ettevõtja valima…

Juhatuse liikme volitused

Juhatuse liikmete volituste alguse ja lõppemise ning registrikannetega on pidevalt arusaamatusi, mistõttu võtame need küsimused alljärgnevalt samm sammult vaatluse alla. Ametiaja pikkus Tihtipeale tuleb ette olukordi, kus osaühingu või aktsiaseltsi registrikaarti vaadates ilmneb, et tegutsevate juhatuse liikmete ametiajad…

Levinumad vead dokumentide koostamisel

Ka pealtnäha lihtsate dokumentide puhul võib esineda üllatavalt palju möödalaske, mis kokkuvõttes valmistavad osapooltele hulganisti peavalu. Siinkohal toome välja tüüpilised vead, mida dokumentide koostajad kipuvad tegema kas siis oskamatusest, teadmatusest või soovist kulusid kokku hoida. Kõik need vead…

Vabatahtlik reserv kui võimalik päästerõngas osaühingutele

Juuni lõpus saabub enamikel ühingutel registrile majandusaasta aruande esitamise tähtaeg. Majandusaasta aruande koostamisel ja esitamisel leiavad paljud alustavad ettevõtted, et nende omakapital ei vasta seadusest tuleneva minimaalse netovara nõudele. Mis sel puhul ette võtta ja miks see küsimus…

Kas kasumi jagamise otsused on Sul juba tehtud?

Osaühingu majandusaasta aruanne tuleb koostada, heaks kiita ning äriregistrile esitada hiljemalt 6 kuu möödumisel majandusaasta lõppemisest. Arvestades, et enamike ettevõtete majandusaastaks on kalendriaasta, tuleb aruanne registrile esitada hiljemalt 30. juuniks. Vajalikud otsused Majandusaasta aruande äriregistrile esitamiseks tuleb see…

Lend hilines? Nõua hüvitist!

Reisimise planeerimisel ning lennutranspordi kasutamisel tuleb reisijatel arvestada, et sellise transpordiliigiga käivad paratamatult kaasas võimalikud hilinemised või lendude tühistamised. Samas ei ole reisija tänapäeval enam päris jõuetu lennufirmade vastu ning Euroopa Liidus on pandud paika ühtsed lennureisijate õigused,…

Optsiooni andmine võib tuua kaasa erisoodustusmaksu

Osalusoptsiooni andmine on üks töötajate premeerimise võimalus tasustada töötajaid sel hetkel väljamakseid tegemata. Optsiooni saamine tõstab lisaks ka töötaja motivatsiooni ja lojaalsust, sest sel viisil on ta isiklikult huvitatud äriühingu edust. Seega on osalusoptsioon kasulik nii omanikule kui…

Tagatisraha kokkulepped üürilepingutes

Üürilepingu sõlmimisel on üürileandjal ja üürnikul soovitav lepingus kokku leppida võimalikult täpselt kõik üürisuhet puudutavad tingimused. Kokkulepete tregemisel tuleb aga hoolikalt jälgida, mis normid seaduses on imperatiivsed ja millised dispositiivsed. Võlaõigusseaduse üürilepinguid puudutavad sätted on enamjaolt dispositiivsed, see…

Üürileping - kas tähtajaline või tähtajatu?

Sügisel sõlmitakse kõige enam üürilepinguid, mistõttu on hea teha kiire ülevaade, kas sõlmida tähtajaline või tähtajatu üürileping. Oluline vahe tähtajalise ja tähtajatu üürilepingu puhul on selle lõpetamises. Tähtajalise eluruumi üürilepingu lõppemine Tähtajaline üürileping sõlmitakse kindlaks ajaperioodiks. Üldreeglina tähendab…

Mis on töötaja varalise vastutuse leping?

Millal vastutab töötaja tööandja vara kahjustumise või hävimise eest?Kui üldjuhul vastutab töötaja tööandja vara kahjustumise või hävimise eest vaid juhul, kui ta on selles süüdi, siis varalise vastutuse lepinguga võtab töötaja vastutuse temale tööülesannete täitmiseks antud vara säilimise…

Kas osaühingu osanikud peavad koosolekuid pidama?

Osaühingu kõrgeimaks juhtorganiks on osanike koosolekKui osaühingu juhatus teostab osaühingu igapäevast juhtimist, siis suuremate otsuste tegemine on seadusega antud osanike pädevusse. Näiteks kuulub osanike ainupädevusse põhikirja muutmine, osakapitali suurendamine või vähendamine, majandusaasta aruande kinnitamine, juhtorgani liikmetega tehingute tegemise…

Millal võib tööandja töölepingu üles öelda?

Kui töötaja võib töölepingu igal ajal etteteatamistähtaega järgides üles öelda, siis tööandja võib töölepingu lõpetada vaid erakorraliselt ehk mõjuva põhjusel esinemisel.Millised on töölepingu ülesütlemist võimaldavad mõjuvad põhjused?Töölepingu ülesütlemiseks vajalik mõjuv põhjus peab olema seotud kas tööandja majandusliku olukorraga või…

Mida teha, kui naaber blokeerib kodutee?

Eestis on suur hulk majapidamisi, millele juurdepääs käib üle naaberkinnistu. See on jäänuk omandireformi aegadest, mil kinnistute eraldamisel tihtipeale ei osutatud juurdepääsutee olemasolule tähelepanu või ei soovitud teekinnistute loomisega vaeva näha.Täna kujutab selline olukord aga tihtipeale probleemi ning…

Mida peaksid teadma volitusest ja volikirjast?

Volitus on tehinguga antud esindusõigusVolitus teeb võimalikuks tehingu tegemise esindaja kaudu. Kui esindajale on antud tehingu tegemiseks volitus ja esindaja teeb tehingu esindatava nimel, siis kehtib volituse alusel tehtud tehing esindatava suhtes täpselt selliselt nagu oleks esindatav ise…

Mida pidada silmas autorendilepingu sõlmimisel?

Kellel on õigus autot rendile anda?Auto rendile andmiseks peab rendileandjal olema selleks õigus. Auto omanikul on üldjuhul alati auto käsutamise, sealhulgas kasutusse andmise õigus.Samas, auto rendileandja ei pea alati olema auto omanik. Näiteks enamik autorendiettevõtteid ei ole renditavate…

Mis on töölepingu eelleping?

Töölepingu lõplikule vormistamisele ja allkirjastamisele võib aeg-ajalt eelneda eellepingu sõlmimine.Miks sõlmitakse töölepingu eelleping ja mida see endaga kaasa toob?Töölepingu eelleping sõlmitakse juhul, kui pooled soovivad sõlmida töölepingu, kuid töötaja tööle asumise kuupäev ei ole teada ning see sõltub teatud…

Juhatuse ja nõukogu liikmete kindlustuskaitse

1.jaanuarist 2016.a jõustunud ravikindlustusseaduse muudatustega jõustus ka juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikme (juhatus ja nõukogu) tasu saava isiku kindlustuskaitset puudutav regulatsioon.Sarnaselt varem kehtinud regulatsioonile tuleb juriidilisel isikul oma juhatus või nõukogu liikmele maksta sotsiaalmaksu sotsiaalmaksuseaduse § 9…

Avokaado Newsletter

Stay updated on Legal Tech with our weekly newsletter
* Invalid e-mail

Subscribed!

We sent confirmation information to your e-mail address